Za tri roky pribudne na Sihoti 623 parkovacích miest

1. 6. 2006

          Mesto Trenčín bude riešiť parkovanie na sídlisku Sihoť vytvorením nových parkovacích miest. Dopravné podmienky na Ul. gen. Viesta, M. Rázusa, kpt. Nálepku, Šoltésovej, Gagarinovej, Považskej, M. Turkovej, Osvienčimskej, Pod Skalou, Žilinskej a Sibírskej zlepší v priebehu najbližších troch rokov 623 parkovacích miest. Státie pre telesne postihnutých občanov bude riešené individuálne podľa požiadaviek občanov pred jednotlivými bytovými domami.


          Šikmé, pozdĺžne i kolmé parkovacie miesta sú navrhnuté pri krajnici miestnych komunikácií na úkor jestvujúcej zelene tak, aby sa zachovala v čo najväčšej miere. V miestach, kde sa nachádza verejné osvetlenie alebo stromy, sa vynechajú zelené ostrovčeky. Časť parkovacích miest vznikne na úkor chodníkov, ale neobmedzí pohyb, ani neohrozí bezpečnosť chodcov.


          Dodávateľ stavebných prác vzíde z výberového konania, predpokladané celkové náklady na stavbu predstavujú 40 mil. Sk. V prvej etape budú už tento rok práce v celkovom objeme 5 mil. Sk zrealizované na Ul. kpt. Nálepku, Šoltésovej, Gagarinovej a Osvienčimskej. Na týchto uliciach sa nachádzajú stromy vysokého vzrastu, ktoré presahujú výškou bytové domy. Mesto Trenčín sa zaviazalo, že počas stavebných prác nedôjde k ich poškodeniu a následným možným škodám na majetku občanov.


          Stavebný úrad nenašiel počas stavebného konania dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. V odôvodnení o.i. konštatuje, že uskutočnením stavby nedôjde k zhoršeniu životného prostredia, či k ohrozeniu verejného záujmu a preto stavbu povolil.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!