Vyhodnotenie jarného upratovania 2012

2. 7. 2012

Od 24.03.2012 do 19.05.2012 sa na území mesta Trenčín konalo Jarné upratovanie, tento rok len počas sobôt.


Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne.


Objemný odpad bol zneškodnený uložením na skládke odpadov „Luštek“ v Dubnici nad Váhom.


Nebezpečné odpady, OEEZ boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne (na Zlatovskej ulici)  a neskôr odvezené  na zhodnotenie a zneškodnenie.


 


Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené 2 veľkoobjemové kontejnery, do ktorých bolo možné ukladať biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad. Aby nedošlo k miešaniu jednotlivých zložiek odpadu, k znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, (prípadne, aby do kontajnerov neboli umiestňované nepovolené druhy odpadov), na každom stanovišti bol počas celej doby pristavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Takto bol koordinovaný celý systém odberu odpadu.


Vývozy veľkoobjemových kontajnerov:


–  82 stanovíšť                                                                      


–  182 vývozov – objemný odpad                                        


–  103  vývozov – biologicky rozložiteľný odpad                  


Zozbierané množstvá odpadov:


– 0,397 t olejov a tukov                                                                       


– 5,871 t obalov obsahujúcich nebezpečné látky                                  


– 0,019 t žiariviek a iného odpadu obsahujúci ortuť                                 


– 2,645 t zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky (napr. chladničky)                                                    


– 8,792 t vyradených elektrických a elektronických zariadení                         


– 2,465 t opotrebovaných pneumatík                                                         


– 102,51 t biologicky rozložiteľného odpadu                                             


– 200,75 t objemného odpadu                                                                 


Spolu:  323,449 ton                   


Celkové náklady na jarné upratovanie 2012  dosiahli  22 727,16  eur.  Jarné upratovanie mesta Trenčín sa udialo bez výraznejších problémov.


Touto cestou sa chceme všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa zapojili do tejto akcie srdečne poďakovať !


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!