Vyhlásenie grantového kola

2. 11. 2005

          V súlade so Všeobecno-záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 2/2004  „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“  Mesto Trenčín vyhlásilo 1. kolo poskytovania dotácií na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2006.


          O dotáciu sa môžu uchádzať žiadatelia v nasledovných oblastiach: divadelníctvo, fotografia, kinematografia a video, hudba, miestna kultúra, múzeá a galérie, výtvarníctvo, úžitkové umenie a dizajn, pamiatková starostlivosť, tanečná kultúra, literatúra, kultúrne aktivity vysokých škôl, knihovníctvo.


          Na rokovanie grantovej komisie bude predložená len kompletne a čitateľne vyplnená žiadosť s povinnými prílohami na každý projekt zvlášť .


          Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich používania a zúčtovania, ako aj tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení sú k dispozícii na útvare kultúry  MsÚ v Trenčíne, tel. 7435 193 (kino Hviezda, 2. posch.),  alebo na webovej stránke www.trencin.sk 


          Žiadosti sa odovzdávajú v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2,  v pracovné dni v čase od 8.00 – 15.00 alebo zasielajú poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).


          Uzávierka prijímania žiadostí je 15. decembra 2005.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!