Výberové konania na riaditeľky/riaditeľov štyroch základných škôl

9. 4. 2024

Mesto Trenčín podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky alebo riaditeľa štyroch základných škôl v Trenčíne:

 • Základnej školy, Dlhé Hony 1 s predpokladaným nástupom do funkcie 1. 7. 2024,
 • Základnej školy, Hodžova 37 s predpokladaným nástupom 1. 7. 2024,
 • Základnej školy, Na dolinách 27 s predpokladaným nástupom do funkcie 1. 8. 2024,
 • Základnej školy, Ul. L. Novomeského 11 s predpokladaným nástupom 1. 7. 2024.

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, vrátane štátnicového vysvedčenia,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy (v rozsahu maximálne 5 strán),
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 • Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 29. 4. 2024 na adresu: Mesto Trenčín – útvar školstva, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označte heslom:

 • „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín – neotvárať!“
 • „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy, Na dolinách 27, Trenčín – neotvárať!“
 • „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy, Hodžova 37, Trenčín – neotvárať!“
 • „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy, Dlhé Hony 1, Trenčín – neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátané späť.

Ďalšie informácie:

Mesto Trenčín, útvar školstva, Mierové nám. 1/2, Trenčín, číslo telefónu: 0910 462 110, email: lubica.hornackova@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!