Videozáznam zo septembrového zastupiteľstva

28. 9. 2023

V utorok 26. septembra 2023 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať naživo, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť

1. 0:00 Otvorenie a schválenie programu

2. 8:55 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

3. 26:15 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 29/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

4. 1:10:48 Majetkové prevody

Druhá časť

5. 0:00 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2023 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Trenčín v určených dňoch v kalendárnom roku 2024

6. 2:50 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 21/2023, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok

7. 6:45 Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy Gombík pre zriaďovateľa JJ Recycling spol. s r. o., Za humnami 269/3, 911 01 Trenčín do Siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR

8. 9:37 Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Trenčín – Lokality Ozeta, Kara, PD Opatová

9. 14:48 Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín a návrh všeobecne záväzných nariadení č. 24/2023, 25/2023, 26/2023, 27/2023 a 28/2023, ktorými sa novelizujú všeobecne záväzné nariadenia v súlade s návrhom Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín

10. 33:32 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 23/2023 o určení názvov ulíc v mestskej časti Západ a v mestskej časti Juh a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín

11. 40:40 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Úprava zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládke vrátane prepravy na skládku“

12. 43:45 Návrh na schválenie zástupcov do orgánov Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie”

13. 49:25 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb – „Prevádzka a údržba informačného systému CG ISS mesta Trenčín a jeho organizácií“

14. 51:06 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30. 6. 2023.

15. 57:51 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok súvisiacich s nájmom častí objektov

16. 59:34 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za 1. polrok 2023

17. 2:53:40 Správa o budovaní Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

18. 3:31:25 Správa o stave plnenia Memoranda o znižovaní energetickej náročnosti pri prevádzke Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne

19. 3:35:25 Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, kód výzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR na projekt „Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony – prístavba a rekonštrukcia kuchyne a jedálne. Vybudovanie bežeckého oválu ZŠ Dlhé Hony – volejbalové ihrisko”

20. 3:40:44 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

21. 3:42:17 Interpelácie

22. 3:42:30 Rôzne

23. 3:52:13 Záver

Textový prepis videozáznamu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!