Videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva

18. 2. 2019

V stredu 13. februára 2019 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V programe bolo 22 bodov. Ak ste rokovanie poslancov nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:08:00 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 12. 2018

3. 00:15:34 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

4. 00:18:26 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2019 – 2021

5. 00:36:20 Majetkové prevody

 

Druhá časť

6. Návrh na vymenovanie náčelníka MsP v Trenčíne

7. 00:09:02 Návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín

8. 00:24:05 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok

9. 00:27:03 Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa Mesta Trenčín do rád škôl, školských zariadení a Mestskej školskej rady

10. 00:29:06 Návrh na zriadenie dočasnej komisie MsZ v Trenčíne „Cyklokomisia“

11. 00:36:25 Návrh na schválenie zástupcov Mesta Trenčín do orgánov spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

12. 00:46:20 Návrh novelizácie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

13. 00:49:25 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín

14. 00:50:37 Program odpadového hospodárstva mesta Trenčín na roky 2016 – 2020

15. 00:53:35 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. a 2. polrok 2018

16. 01:03:17 Návrh na doplnenia Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na obdobie I. polroka 2019 na základe podnetu na vykonanie Kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti v Základnej škole na ul. Bezručova ul. 66 v Trenčíne, kontrolované obdobie: rok 2018

17. 01:05:13 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 19 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť

18. 01:07:36 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie- zákazku na  Modernizáciu zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne

19. 01:14:35 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie elektronických komunikačných služieb: „Telekomunikačné služby“

20. 01:16:19 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku (zákazky) na dodanie tovaru – výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva

21. 01:18:00 Interpelácie

22. 01:18:16 Rôzne

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!