Videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva

29. 9. 2022

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa konalo včera, v stredu 28. septembra 2022. Ak ste ho nestihli sledovať naživo v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:10:03 Návrh na schválenie realizácie projektu dopravného napojenia lokalita „Za Chmelnicou“

3. 00:32:46 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

4. 00:37:38 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30. 6. 2022

5. 00:44:24 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1021 z 22. 9. 2021, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa” v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74 a s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa“

6. 00:48:39 Návrh na zmenu uznesenia č. 1097 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 1. 12. 2021, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1267 zo dňa 18. 5. 2022

Druhá časť rokovania

7. Majetkové prevody

Tretia časť rokovania

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 24/2022, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „OD KAUFLAND“ lokalizovaného na ulici Električná 2314 Trenčín, na dočasne určenom priestranstve na pozemkoch parc. č. 3583/8, 3583/9 v k.ú. Trenčín

9. 00:02:41 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 28/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín

10. 00:04:57 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 23/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok

11. 00:07:51 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 26/2022 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12. 00:10:57 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 25/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

13. 00:13:03 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 27/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín

14. 00:15:13 Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín a návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 29/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín

15. 00:18:15 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1098 z 1. 12. 2021, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov a služieb „Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie“ v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1196 zo dňa 23. 3. 2022

16. 00:20:33 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne”

17. 00:25:53 Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. ul. Piaristická č. 42, Trenčín

18. 00:28:22 Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040

19. 00:32:51 Návrh novelizácie Cenníka mestskej hromadnej dopravy Trenčín

20. 00:38:23 Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2021

21. 01:00:27 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31. 8. 2022

22. 01:03:07 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 

23. 01:05:01 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za 1. polrok 2022

24. 01:46:33 Interpelácie

25. 01:48:50 Rôzne

26. 02:12:33 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!