Videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva

15. 3. 2019

V stredu 13. marca 2019 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V programe bolo 20 bodov. Ak ste rokovanie poslancov nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:08:53 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 1. 2019

3. 00:11:48 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

4. 00:16:09 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

5. 00:23:21 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Obnova materskej školy Kubranská 20“

6. 00:43:14 Návrh na schválenie uzatvorenia Zmlúv o postúpení pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správy lesov m.r.o. Trenčín

7. 00:45:28 Majetkové prevody

8. 00:58:27 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Trenčín

9. 01:01:04 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín

10. 01:04:11 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín

11. 01:07:20 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 5/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ lokalizovanej medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova a pri Okruhovom dome armády (ODA) – Posádkový klub v meste Trenčín

12. 01:10:14 Návrh na schválenie zástupcu mesta do funkcie člena dozornej rady spoločnosti AS TRENČÍN, a. s.

13. 01:37:22  Návrh na schválenie zástupcu mesta Trenčín do dozornej rady v Oblastnej organizácii cestovného ruchu „Trenčín a okolie“

Druhá časť

14. Návrh na zmenu uznesenia č. 74 zo dňa 13. 2. 2019, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na Modernizáciu Zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne

15. 00:06:36 Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na prenájom rolby na úpravu ľadovej plochy Zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne

16. 00:10:46 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Výťah“ pre DOS Trenčín na Piaristickej ulici

17. 00:13:30 Návrh na zmenu uznesenia č. 1613 zo dňa 26. 9. 2018, ktorým bolo schválené predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni v rámci výzvy kód: IROP-PO2-SC211-2018-27 a s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie

18. 00:17:15 Interpelácie

19. 00:22:36 Rôzne

20. 01:41:21 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!