Videozáznam z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva

22. 3. 2023

V utorok 21. marca 2023 sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:05:04  Majetkové prevody

3. 00:26:19 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 10/2023, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Čerešnička“ lokalizovaného v Čerešňovom sade pri Južnom opevnení Trenčianskeho hradu na časti pozemku parc. č. 1183/1 v k.ú. Trenčín

4. 00:33:31 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

5. 00:34:59 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Trenčín – Etapa 1“

6. 00:40:41 Interpelácie

7. 00:40:56 Rôzne – v rámci tohto bodu programu odprezentoval hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš projekt “Fiesta most”

8. 01:47:17 Záver

Textový prepis videozáznamu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!