Videozáznam z marcového rokovania zastupiteľstva

25. 3. 2022

V stredu 23. marca 2022 sa konalo zasadnutie trenčianskeho Mestského zastupiteľstva. Ak ste ho nestihli sledovať online v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania: 
1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:26:04 Voľba hlavného kontrolóra mesta Trenčín

3. 00:57:52 Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta Trenčín

Druhá časť rokovania:

4. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022.

Tretia časť rokovania:

5. Majetkové prevody.

Štvrtá časť rokovania:

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín

7. 00:04:49 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8. 00:08:33 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.6/2022 o určení názvov ulíc v mestskej časti ZÁPAD a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín

9. 00:10:10 Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Zátoka pokoja“, ktorej zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1109 zo dňa 1. 12. 2021

10. 00:13:35 Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra“, ktorej zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1613 zo dňa 26. 9. 2018, ktorým bolo schválené predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni v rámci výzvy kód: IROP-PO2-SC211-2018-27 a s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 99 zo dňa 13. 3. 2019 a v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1110 z 1. 12. 2021

11. 00:16:16 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1098 z 1. 12. 2021, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov a služieb „Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie“ v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

12. 00:18:21 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na  poskytnutie služby „Zabezpečenie stravovania formou dovozu pripravenej stravy v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny“

13. 00:23:26 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy, Nad tehelňou 2888/26, 911 01 Trenčín do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR

14. 00:28:13 Návrh na zaradenie materskej školy Montessori škôlky Kamienky, Legionárska 79, 911 01 Trenčín do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR

15. 00:30:13 Návrh na zaradenie Centra špeciálnopedagogického poradenstva, Ľ. Stárka 12, Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR

16. 00:36:57 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 819 z 10. 3. 2021, ktorým bolo schválené podanie žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na projekt „Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31. 12. 2020 a bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“

17. 00:40:04 Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk v rámci výzvy kód: IROP-PO7-SC73-2021-87 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie (Regenerácia vnútrobloku Opávia)

18. 00:44:14  Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31. 1. 2022

19. 00:47:09 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

20. 00:48:59 Interpelácie

21. 00:49:21 Rôzne

22. 00:49:52 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!