Videozáznam z májového zastupiteľstva

4. 6. 2018

Verejné rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva sa konalo v stredu 30. mája 2018. V programe bolo 15 bodov. Pozrite si videozáznam.

Prvá časť rokovania: 

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:11:52 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30. 4. 2018

3. 00:13:52 Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2017 vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31. 12. 2017

4. 00:41:50 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

5. 01:28:10 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

6. 01:44:33 Návrh na schválenie uzatvorenia Dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok medzi Mestom Trenčín a neziskovou organizáciou Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o.

Druhá časť rokovania:

7. Majetkové prevody /1. časť/

Tretia časť rokovania:

7. Majetkové prevody /2. časť/

8. 00:52:38 Prerokovanie upozornenia prokurátora na odstránenie nečinnosti a porušenia zákona v súvislosti neprijatím VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

9. 00:53:25 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie služby „Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín“

10. 00:54:34 Návrh na schválenie predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb vo výzve kód: IROP-PO1-SC122-2016-15

11. 00:55:35 Interpelácie

12. 01:16:40 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“, Mestský úrad v Trenčíne

13. 01:29:10 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“, Školské zariadenie mesta Trenčín, m.r.o.

14. 01:29:55 Rôzne

15. 01:36:10 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!