Väčšinu pripomienok k novému územnému plánu mesto akceptovalo

30. 4. 2010

V lete minulého roka mohli Trenčania pripomienkovať Koncept nového územného plánu mesta (ÚPN), ktorý bol prezentovaný, prerokovaný a zverejnený v zmysle zákona v dvoch alternatívach. Na mestský úrad bolo doručených viac ako 400 pripomienok zo strany občanov. Samospráva z nich z rôznych dôvodov zamietla len približne 80.


Po uplynutí lehoty na pripomienkovanie boli všetky námietky riadne zaevidované a odborne vyhodnotené spracovateľom aj mestom. V prípade občianskych pripomienok má Mesto Trenčín podľa platnej legislatívy v plnej kompetencii rozhodovanie o jej akceptovaní či zamietnutí. V prípade, ak pripomienku nemôže akceptovať, je však povinné jej adresáta informovať o dôvode jej zamietnutia písomne a tiež odôvodniť toto rozhodnutie na osobnom rokovaní. Všetci občania, ktorých pripomienke či námietke nemohlo mesto vyhovieť, boli v priebehu mesiacov január a február tohto roka  pozývaní na osobitné rokovania na pôde Útvaru architektúry a územného plánovania pri MsÚ. „Väčšina z nich pozvanie prijala, a bolo im bolo možné aj osobne vysvetliť dôvody, pre ktoré im mesto nemôže vyhovieť. Zároveň sme im mohli objasniť aj ďalší postup v spracovaní územného plánu. Po týchto rokovaniach sme taktiež aj sami prehodnotili niektoré pôvodne negatívne stanovisko, čím sme mohli  vyhovieť ešte väčšiemu počtu občanov  a zapracovať tak maximum ich  požiadaviek vznesených ku konceptu,“ vysvetlila vedúca Útvaru architektúry a územného plánovania pri MsÚ Adriana Mlynčeková. Súčasná legislatíva však neukladá mestu povinnosť osobitne informovať občanov v prípade akceptovania ich pripomienky. „Každá jedna pripomienka, ktorú občania podali písomnou formou na mestský  úrad v zákonom stanovej lehote bola riadne vyhodnotená. Pokiaľ občania neboli písomne informovaní o jej zamietnutí a pozvaní na osobné prerokovanie, ich pripomienka bola akceptovaná a bude súčasťou materiálu na ďalšie rokovanie v orgánoch mesta,“ zdôraznila Mlynčeková.


K súbornému stanovisku ku konceptu územného plánu mali zaujať svoje stanovisko trenčianski mestskí poslanci na aprílovom zastupiteľstve. Napokon sa tak udeje na ich mimoriadnom rokovaní v máji, nakoľko viacerí prejavili záujem sa s materiálom ešte dôkladnejšie zoznámiť.


Proces spracovania ÚPN bude pokračovať vypracovaním návrhu, ktorý sa spracováva už bez variantov, a podľa zákona podlieha rovnako ako koncept verejnému prerokovaniu. Občania budú môcť k tomuto  návrhu opäť podávať pripomienky a zároveň si budú môcť overiť, ako bola ich vznesená pripomienka  v rámci konceptu do návrhu zapracovaná. Návrh by mal byť predložený na pripomienkovanie v letných mesiacoch tohto roka.      Súvisiace dokumenty:   


<!– –>Súborné stanovisko ku Konceptu ÚPN – textová časť (PDF, zobrazí sa v novom okne)


<!– –>Súborné stanovisko ku Konceptu ÚPN (PDF, zobrazí sa v novom okne)


<!– –>A. Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy – Koncept ÚPN (Excel, zobrazí sa v novom okne)


<!– –>B. vyhodnotenie pripomienok verejnosti – právnické osoby – Koncept ÚPN (Excel, zobrazí sa v novom okne)


<!– –>C. Vyhodnotenie pripomienok verejnosti – fyzické osoby – Koncept ÚPN (Excel, zobrazí sa v novom okne)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!