V prezidentských voľbách možno voliť kdekoľvek, ale s hlasovacím preukazom

5. 3. 2019

Požiadať o hlasovací  preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred dňom konania volieb v úradných hodinách mesta, teda najneskôr v piatok 15. marca 2019 do 14.00 h. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

V blížiacich sa prezidentských voľbách môžu ľudia opäť využiť možnosť hlasovať aj mimo svojho trvalého bydliska. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb. Ak volič v písomnej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Osoba splnomocnená žiadateľom je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. marca 2019 od 7.00 do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. marca 2019 od 7.00 do 22.00 h.

O hlasovací preukaz pre druhé kolo volieb možno požiadať:

  • Osobne – najneskôr 29. marca 2019 do 14.00 h.
  • Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom – najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 29. marca 2019 do 14.00 h.
  • Listom, ktorý musí byť mestu doručený najneskôr 11. marca 2019. Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.
  • Elektronicky najneskôr 11. marca 2019. Adresa na doručovanie týchto žiadostí je maria.kivarottova@trencin.sk alebo zuzana.kristova@trencin.sk. Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.

Všetky informácie k nadchádzajúcim voľbám nájdete na https://trencin.sk/samosprava/volby/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019/

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!