V pondelok sa zíde VMČ Stred a v utorok Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

8. 9. 2023

V pondelok, 11. septembra 2023, bude o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Trenčín (1.poschodie) rokovať Výbor mestskej časti Stred.

Poslanci za mestskú časť Stred prerokujú žiadosti, týkajúce sa majetkových prevodov a vyjadria sa aj k návrhu na rozšírenie parkovacej zóny v meste Trenčín, konkrétne rozšírenie pásma D o ďalšie ulice. Okrem toho, občania získajú odpovede na požiadavky z minulého rokovania VMČ, no budú môcť tlmočiť aj svoje nové podnety. 

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne sa stretne v utorok 12. septembra 2023 o 16.00 h v sobášnej sieni mestského úradu.

V programe na prerokovanie je návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, poslanci získajú aj informácie o príprave nového grafikonu MHD, o mechanizme revitalizácie/obnovy zelených plôch po výmene plynovodu a tiež o investičných akciách.

Rokovania komisií a výborov mestských častí sú verejné!

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!