V budúcom týždni sa zídu tri komisie a VMČ Juh

3. 5. 2024

V pondelok, 6. mája 2024, bude o 14.00 h v sobášnej miestnosti mestského úradu (1. poschodie) zasadať Komisia športu.

V programe sa budú zaoberať predovšetkým pripravovaným podujatím Športovec roka 2023 a Záverečnému účtu mesta Trenčín 2023.

V pondelok, 6. mája 2024, sa zíde Výbor mestskej časti Juh. Rokovanie sa začne o 17.30 h v zasadacej miestnosti (spojovacej chodby) Základnej školy, L. Novomeského 11.

Poslanci sa vyjadria k občianskym žiadostiam týkajúcim sa majetkovoprávneho vysporiadania. Na záver získajú obyvatelia mestskej časti Juh odpovede na svoje otázky z minulého zasadnutia VMČ a budú môcť tlmočiť svoje ďalšie podnety a požiadavky.

V utorok, 7. mája 2024, sa o 14.30 h uskutoční online rokovanie Komisie školstva a mládeže. Verejnosť sa môže k schôdzi pripojiť cez Microsoft Teams.

Program obsahuje návrh na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta pre Súkromnú ZUŠ, Novomeského 11 a návrh na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve mesta pre elokované pracovisko Materskej školy (Šafárikova 11) na Východnej ulici. Komisia sa bude venovať aj návrhu na zmenu názvu Materskej školy, M. Turkovej 5 a tiež Záverečnému účtu mesta Trenčín za rok 2023.

V utorok, 7. mája 2024, sa o 16.00 h v zasadacej miestnosti č.109 na prízemí v budove Centra rozvoja mesta na Farskej ulici 10 stretne Komisia finančná a majetková.

Členovia komisie sa v rámci programu vyjadria k návrhu na prenájom nehnuteľností pre Súkromnú ZUŠ na Novomeského ulici,  k návrhu na výpožičku nehnuteľností pre Materskú školu, Šafárikova, resp. jej elokované pracovisko na Východnej ulici  a aj k ďalším navrhovaným majetkovým prevodom. Zaujmú stanovisko aj k návrhu uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní príspevku medzi mestom a Kreatívnym inštitútom Trenčín a aj k návrhu novelizácie VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov Komisia bude diskutovať aj o návrhu zmeny tarify a cenníka MHD a aj o Záverečnom účte mesta Trenčín za rok 2023.

Zasadnutia komisií a výborov mestských častí sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!