Trenčín má schválený rozpočet

16. 12. 2022

Naše mesto bude v roku 2023 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, príjmy aj výdavky sú vo výške 139 355 494 eur. Mestské zastupiteľstvo ho schválilo 15. decembra 2022.

Návrh rozpočtu sa zostavoval v období pretrvávajúcej krízy spôsobenej pandémiou, vojnového konfliktu na Ukrajine i energetickej krízy. Rekordná inflácia priniesla tlak na zvyšovanie cien tovarov a služieb. K tomu bolo nutné pripočítať legislatívne zmeny na úrovni štátu, ktoré významným spôsobom zhoršujú ekonomické postavenie miest a zvyšujú ich finančnú neistotu. Najpodstatnejší negatívny dopad na príjmy aj Trenčína má novela zákona o dani z príjmov.

Zvýšením daňového bonusu dôjde k nižšiemu výberu dane z príjmov fyzických osôb a teda nižšiemu príjmu aj pre naše mesto. Ďalším významným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozpočet, je nárast bežných výdavkov (2,5 mil. eur) v súvislosti so schváleným zvýšením miezd zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Vplyvom energetickej krízy rozpočtuje Trenčín na energie v roku 2023 o takmer 5 miliónov eur viac oproti roku 2021.

V snahe zachovať zákonné a zmluvné povinnosti mesta bolo potrebné znížiť kvantitu služieb a upraviť výšky poplatkov a platieb (píšeme na str. 2). Dotácie sú znížené o 20 % oproti roku 2022 (okrem dotácií na karanténnu stanicu a Hospic milosrdných sestier).

Kam pôjdu peniaze

Z bežných výdavkov pôjde najviac na program Vzdelávanie (vyše 31 mil. eur), Doprava (takmer 6 mil. eur), Životné prostredie (vyše 5 mil. eur) a Sociálne služby (5 mil. eur).

Výdavky na investície vo výške takmer 72 miliónov eur predstavujú nárast o 44 miliónov eur oproti roku 2022. Značnú časť pokryjú nenávratné finančné príspevky z EÚ. „Aj vďaka titulu EHMK 2026, považujem tento rozpočet za najrozvojovejší, aký som v pozícii primátora predkladal. Jeho súčasťou sú aj energetické opatrenia, ktoré nám prinesú úspory finančných prostriedkov v budúcich rokoch,“ povedal primátor Richard Rybníček.

TOP investície 2023

Kapitálové výdavky, teda investície pôjdu najviac do programu Šport a oddych (vyše 29,5 mil. eur), Bezpečnosť (necelých 15 mil. eur)a Kultúra (vyše 13 mil. eur).

VEREJNÉ PRIESTORY

Revitalizácia alúvia Orechovského potoka a jeho sprístupnenie lávkou, revitalizácia Ul. 1.mája, Nám. sv. Anny, starého železničného mosta, Mariánskeho námestia, pešej zóny Hviezdoslavova, Vajanského, vnútrobloku Pádivec, priestoru pri KS v Záblatí, verejného priestoru Považská, rekonštrukcia KS Dlhé Hony a podchodu pri Elizabeth.

KOMUNIKÁCIE, PRIECHODY, PARKOVISKÁ

Chodníky na Golianovej ul, na Námestí Sv. Anny, na Ul. V. Roya, na Bezručovej ulici, priechody pre chodcov Sibírska – Opatovská, na ul. Dolné Pažite, pri Mercury markete, vyvýšený priechod pri zimnom štadióne, záchytné parkovisko pri žel. stanici Zlatovce, parkoviská Juh, Kvetná.

CYKLOTRASY

Cyklotrasa Brnianska 1.etapa, Vážska magistrála – Istebnícka, Bratislavská, Žabinská, Palackého.

ŠKOLY, ŠKȎLKY, IHRISKÁ

Rozšírenie materskej školy v KS Istebník (+ nové priestory pre klub dôchodcov a mestskú políciu), MŠ Považská – rekonštrukcia strechy, MŠ Soblahovská – výmena teplovodu, MŠ Halašu – celková obnova, ZŠ Dlhé Hony – nové učebne, ZŠ Na Dolinách – nová kotolňa a vykurovanie pre telocvičňu, jedáleň a plaváreň + rekonštrukcia pergoly, ZŠ Novomeského – fotovoltika a vzduchotechnika, ZŠ, Východná a ZŠ, Novomeského – výmena okien, nové ihrisko “Rodinkovo” v Parku gen. M. R. Štefánika, vybavenie Žihadielka tienidlami.

KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI

Modernizácia Kultúrno-informačného centra, Župný dom – I. etapa (rekonštrukcia elektroinštalácie), Hviezda – interiérové vybavenie + audiovizuálna a výpočtová technika + FABLAB, Hviezdodvor – divadlo + štúdio, výťah v Dome opatrovateľských služieb na Piaristickej ul. a rekonštrukcia nocľahárne.

ŠPORTOVISKÁ

Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia, zimný štadión – fotovoltika, krytá plaváreň – fotovoltika + rekonštrukcia kotolne, nový pumptrack v parku pod Juhom.

OSVETLENIE, ZASTÁVKY a INÉ

Verejné osvetlenie – rekonštrukcia, autobusové prístrešky, sanácia oporných múrov na Cintorínskej a „starej“ Kubranskej ulici, nové polopodzemné kontajnery.

PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE

Nový cintorín s krematóriom, riešenie križovatky pod Juhom s napojením na nový most, riešenie mimoúrovňovej križovatky Záblatie, ktorá napojí Zlatovce a Záblatie na diaľničný privádzač, preložka chynoranskej trate, záchytné parkoviská Biskupice a Pred poľom, most do Orechového.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!