Trenčín je partnerom významného smart projektu

22. 5. 2019

Mesto Trenčín sa v marci tohto roku stalo partnerom projektu neziskovej organizácie (f)ITcubator s názvom Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja.

Hlavná aktivita je zameraná na zlepšovanie procesov verejnej správy pomocou smart konceptov v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja. Cieľom je vytvorenie manuálu pre tvorbu lepších verejných politík vo všetkých oblastiach mestského rozvoja územnej samosprávy Trenčína. Realizácia projektu sa bude diať formou monitoringu a analýzy verejných politík, hodnotenia ich dopadov a návrhu riešení na ich zlepšenie tak, aby verejné služby boli kvalitnejšie a ľahšie dostupné.

Projekt sa začal 30. apríla 2019 na Mestskom úrade v Trenčíne úvodným stretnutím všetkých expertov projektu a zástupcov partnerov – mesta Trenčín a Slovak Smart City Cluster. Na projekte bude participovať 21 odborníkov z oblastí smart city, ktorí sa budú aktívne stretávať so zástupcami mesta, zamestnancami mestského úradu, ale i s verejnosťou za účelom zvýšenia ich informovanosti a participácie na spravovaní vecí verejných v oblastiach, v ktorých je potrebné uplatňovať smart riešenia.

smart stretnutie

Projekt rieši 10 oblastí:

  • Smart city a Smart región
  • Smart inovatívna správa mesta a regiónu
  • Smart ekonomika
  • Smart zdravotné a sociálne služby
  • Smart energetika a smart budovy
  • Smart verejná infraštruktúra a doprava
  • Smart riešenia v oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva a environmentálnej infraštruktúry
  • Smart výchova a vzdelávanie
  • Dostupnosť a využitie dát pre smart rozhodovanie a manažment
  • Smart koncepty financovania rozvojových stratégií

Základným cieľom je vybudovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít mimovládnych neziskových organizácií vytvorením multisektorového partnerstva, a to prostredníctvom informovania občanov o správe vecí verejných. Snahou všetkých zainteresovaných je posilniť participáciu občanov pri výkone efektívnejšej verejnej politiky, najmä v oblasti inovatívnych a „smart“ riešení v meste Trenčín a priľahlom regióne.

Na stretnutí v Trenčíne vyjadril viceprimátor mesta Trenčín Patrik Žák podporu projektu a prisľúbil aktívnu účasť mesta, jeho organizácií a zamestnancov. Prvého spoločného rokovania sa zúčastnila aj projektová manažérka Danka Jenčová a za partnera Slovak Smart City Cluster – odborný garant Igor Wzoš.

Nezisková organizácia (f)ITcubator získala na tento projekt nenávratný finančný príspevok cez Operačný program Efektívna verejná správa, Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa.

loga_eu_fitcubator

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!