Trenčiansky luh je chránenou časťou prírody SR

18. 10. 2021

Uprostred nášho mesta máme unikátny kus prírody so vzácnou flórou i faunou. Trenčiansky luh je dnes už oficiálne zapísaný v štátnom zozname chránených častí prírody ako obecné chránené územie.

„Cieľom je zachovanie a ochrana lokality s významnou ekostabilizačnou, biologickou, vedecko i estetickou a rekreačnou hodnotou. Rieku Váh s jej brehovým porastom a biotopmi, vytvorenými v medzihrádzovom priestore, ako aj spoločenstvo živočíchov, ktoré tu nachádza svoj životný priestor, možno právom pokladať za najvýznamnejší prírodný ekosystém v katastri Trenčína a za jeho významnú prírodnú dominantu,“ píše sa pri zápise Trenčianskeho luhu do zoznamu chránených častí prírody Slovenskej republiky.

Takmer 13,5 hektárové územie sa nachádza čiastočne na ľavom a na pravom brehu Váhu nad stavidlami Biskupickej zdrže. Je rozdelené na rekreačnú časť a zónu ochrany lužného lesa bez možnosti akéhokoľvek zásahu. Mestské zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 19. mája 2021 Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré Trenčiansky luh vyhlásilo za obecné chránené územie. Následne mesto požiadalo o zápis do štátneho zoznamu chránených území SR. V týchto dňoch sa tak stalo. V budúcnosti tak bude zabezpečená ochrana tohto vzácneho ostrova biodiverzity. Pre bežného návštevníka luhu sa nič nezmení. Ide o eliminovanie škodlivých druhov činností v tomto území.

Z pohľadu ochrany životného prostredia patrí toto územie k najcennejšiemu, čo naše mesto má. Plní dôležitú ekostabilizačnú, zdravotnú a psychohygienickú funkciu. Zachytáva hluk, prach, ochladzuje prehriate mestské prostredie a poskytuje aj priestor pre pohybové voľnočasové aktivity, komfortný priestor pre športový rybolov, či pre prírodný turizmus alebo envirovzdelávanie.

Zástupcovia mesta a miestni ochranári i enviromentalisti veľmi citlivo našli hranicu medzi úplne nedotknuteľným územím a rekreačným priestorom. Dohodli sa na vhodnej a primeranej miere skĺbenia ochrany prírody s aktivitami ľudí. Riešili aj možnosť umiestnenia lávky pre peších i cyklistov a tiež umiestnenie hausbótu, ktorý by poskytoval občerstvenie pre návštevníkov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!