Tento týždeň zasadne VMČ Stred a aj dve komisie

9. 10. 2023

Dnes, 9. októbra 2023, bude o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti (1. poschodie) mestského úradu rokovať Výbor mestskej časti Stred.

programe je prerokovanie žiadostí obyvateľov o odkúpenie pozemkov na Družstevnej ulici, medzi prístupovou komunikáciou a garážami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemky, ktoré sú využívané ako prístup do garáží. Pre mesto sú aj tieto pozemky nevyužiteľné, preto odborné útvary mestského úradu predaj odporúčajú.

Na VMČ Stred získajú občania odpovede na svoje predchádzajúce otázky a budú môcť tlmočiť svoje ďalšie požiadavky.

Členovia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania sa v utorok 10. októbra 2023 o 16.00 h stretnú v teréne. Konkrétne pri detskom ihrisku Pádivec (zo strany od Váhu).

Hlavným bodom programu je totiž obhliadka stavu realizácie investičnej akcie „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec“.

Vo štvrtok, 12. októbra 2023, bude o 14.00 h zasadať v priestoroch Materskej školy, J. Halašu  (L. Novomeského 11) Komisia školstva a mládeže.

Členovia komisie majú v programe oboznámenie sa s rekonštrukciou Materskej školy, J. Halašu, ale zoznámia sa aj so štatistickými výkazmi na školský rok 2023/2024 podľa stavu k 15.9.2023 za školy, školské zariadenia a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.

Rokovanie výborov mestských častí a komisií sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!