Rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

28. 4. 2006

          Na 21. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v tomto volebnom období privítal včera vo veľkej zasadačke mestského úradu primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER 22 členov poslaneckého zboru. Chýbali ospravedlnení Vladimír PORUBAN, Róbert LIFKA a Július HOMOLA.


          V úvode rokovania vystúpila poslankyňa Oľga Löbbová, štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Centrum pre rodinu a oznámila, že k 31. 5. 2006 sa vzdáva poslaneckého mandátu. V odôvodnení tohto kroku o.i. uviedla, že splnila všetko, čo voličom na začiatku volebného obdobia sľúbila a nevidí dôvod ďalšieho zotrvania na tomto poste. Tlaky vyvíjané na jej osobu v poslednom období zhodnotila ako dobrú školu života. Vzápätí požiadal o vyjadrenie politického vyhlásenia poslaneckého klubu KDH poslanec Marián Kvasnička.  Uviedol, že KDH sa dištancuje od činnosti občianskeho združenia Centrum pre rodinu a sociálneho domu Krištof. Požiadal, aby verejnosť nespájala KDH s menom O. Löbbová, ktorá nie je jeho členkou a zdôraznil, že KDH sa nedištancuje do riešenia sociálnych problémov na území mesta.


          V rámci majetkových prevodov poslanci o.i. schválili predaj málo využívaného pozemku v priestore medzi Ul. Sadovou a Kragujevských hrdinov spoločnosti Arman Intech reality zo Serede za 14 703 500 Sk, čo predstavuje sumu 3500 Sk za 1 m². Investor tu chce vybudovať polyfunkčný objekt pozostávajúci z hotela, dvoch polyfunkčných obytných domov a parkovacích miest pod celým objektom.


          Nového majiteľa bude mať od 1. 7. 2006 aj zdravotné stredisko na Ul. Halalovka. Na základe vyhláseného výberového konania na odpredaj objektu s podmienkou garancie zachovania jeho súčasného účelu využitia ako zdravotníckeho zariadenia, boli na Mestský úrad v Trenčíne doručené v stanovenej lehote tri ponuky. Komisia, vymenovaná primátorom mesta, vyhodnotila ako najúspešnejšiu ponuku spoločnosti BIO-FIT, s.r.o. Trenčianske Teplice. Najvyššiu cenu síce ponúkla spoločnosť z východného Slovenska, ale nesplnila povinnosť predloženia dokladu garantujúceho zachovanie poskytovania liečebno-preventívnej zdravotníckej starostlivosti, t.j. zdravotníckeho zariadenia, na základe čoho bol tento záujemca vylúčený z výberového konania. Poslanci ponuku spoločnosti BIO-FIT za 15 551 000 Sk schválili.


          V rámci podporovania kultúrnych aktivít poslanci schválili kúpu časti budovy Slovenskej sporiteľne na Mierovom  námestí – priestory kina, vchodu, bývalého biliard klubu a zadného schodiska za 6 519 889 Sk. B. Celler vyzdvihol ústretovosť manažmentu tohto bankového domu pri rokovaní o odpredaji, keď kúpna cena predstavuje účtovnú hodnotu kupovanej časti objektu.


          Poslanci ďalej o.i. schválili bez výhrad záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2005 a zvýšenie rodičovského príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením dieťaťa v materskej škole z 300 na 350 Sk mesačne.


           Mestské zastupiteľstvo schválilo aj II. etapu rekultivácie skládky odpadu v Zámostí. Prácami poverilo Považskú odpadovú spoločnosť, víťaza verejnej súťaže na nakladanie a likvidáciu komunálneho odpadu na území mesta  a uložilo prednostke MsÚ Ivete Orgoníkovej začať rokovať s touto spoločnosťou a odstránení nelegálnej skládky pred hlavným vstupom do areálu skládky.


          V závere rokovania na návrh poslankyne Anny Plánkovej poslanci schválili, že nedostanú mimoriadne odmeny za rok 2005, nakoľko dostávajú odmeny podľa schváleného poriadku odmeňovania.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!