Primátor ocenil detské osobnosti mesta

23. 6. 2020

Primátor mesta Richard Rybníček odovzdal 23. júna 2020 v obradnej sieni mestského úradu ocenenie Detská osobnosť mesta Trenčín 2020 do rúk 17 talentovaným jednotlivcom a dvom kolektívom.

  • V kategórii umelecké súťaže titul získali traja výnimoční recitátori a výtvarníčka.

VLADIMÍR JURÍČEK zo ZŠ, Veľkomoravská je skromný, usmievavý chalan s úžasným recitačným talentom. Jeho prvé úspechy v recitačných súťažiach začali už na prvom stupni a v 5. ročníku, kde  mu s objavením jeho talentu pomohla pani Strempeková, ktorá vedie v škole recitačný krúžok. Úspechy v recitačných súťažiach nenechali na seba dlho čakať. Každoročne sa zúčastňoval viacerých typov súťaží a vždy si domov priniesol nejaké to umiestnenie. V tomto školskom roku sa  zúčastnil regionálneho kola recitačnej súťaže Timravina studnička, kde sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do celoslovenského kola. Takéto úžasné umiestnenie – 1. miesto získal aj v kategórii próza v súťaži Hviezdoslavov Kubín a z obvodného kola postúpil so svojou dych-berúcou prózou do okresného kola, ktoré sa žiaľ pre súčasnú situáciu neuskutočnilo. Nie je nadaný len umelecky, ale aj športovo, pretože k jeho dlhoročným záujmom patrí karate. Veríme, že svoj verbálny talent využije počas ďalšieho štúdia na bilingválnej škole.

MATEJ ALEX GABLÍK zo ZŠ, Dlhé Hony sa už od malička zaujíma o dejiny a politické dianie doma i vo svete. Svoje znalosti viackrát uplatnil aj na olympiáde z dejepisu. Paradoxom však je, že odmalička sa venuje aj prednesu poézie a prózy. Každoročne sa zúčastňoval recitačných súťaží, vo svojom voľnom čase pracoval s pani učiteľkou Kaliňákovou na zlepšovaní svojho prednesu. Jeho neoblomná ctižiadostivosť, vôľa stále sa zlepšovať a  pracovať na sebe mu priniesla tento školský rok svoje ovocie, a to v podobe 1.miesta súťaže v prednese slovenskej prózy Timravina studnička s krajskou pôsobnosťou a postup do celoštátneho kola. Taktiež získal 1.miesto v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína za prednes poézie v tretej kategórii a postup do okresného kola, kde mu však už celosvetová situácia neumožnila predviesť svoje nadanie. Vo voľnom čase okrem čítania kníh rád cestuje a spoznáva dejiny a  kultúru rôznych národov.

LIANA KLAČKOVÁ zo ZŠ, Veľkomoravská je žiačkou 6. ročníka. Jej dlhodobo vynikajúce výsledky vo vzdelávaní dokazujú jej sebadisciplínu a snahu, úspechy v mimoškolských aktivitách dotvárajú celkový obraz snaživej a šikovnej žiačky. V minulom školskom roku sa zúčastnila na okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, kde sa umiestnila na krásnom 3. mieste. V tomto školskom roku svoje úspechy ešte vystupňovala, keď z okresného kola tejto recitačnej súťaže postúpila do krajského kola, kde si vybojovala postup do celoslovenského kola. S prípravou na recitáciu slovenskej povesti Liane pomohla p. Strempeková. Nemalú zásluhu na jej recitačnom prejave má iste aj jej pôsobenie v Detskom folklórnom súbore Radosť. Liana je milá, slušná žiačka s úctivým prejavom a poctivým prístupom k svojim povinnostiam. V kolektíve detí je všeobecne obľúbená, učitelia ju často chvália. Popri škole sa tiež stíha venovať už vyššie spomínanej záujmovej činnosti.

ALEXANDRA PEŤKOVÁ zo ZŠ, Veľkomoravská začala navštevovať Základnú umeleckú školu v Skalke nad Váhom už počas materskej školy. Keď začala navštevovať našu základnú školu, prestúpila na Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne. Jej najväčším umeleckým úspechom je víťazstvo v celoslovenskej súťaži Chutné maľovanie v kategórii Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Ocenenie si osobne prevzala na slávnostnej recepcii 22. novembra 2019 v hoteli Carlton v Bratislave.  Jej výtvarný talent v škole využívajú aj pri tvorbe školského časopisu, pretože jej kresba zdobí titulnú stránku posledného čísla Domino 4. Okrem umeleckých vlôh má aj pozitívny vzťah k učeniu, patrí medzi výborné žiačky. Medzi jej obľúbené predmety patrí okrem výtvarnej výchovy anglický jazyk. Medzi jej ďalšie záľuby patrí lyžovanie a plávanie, veľmi rada číta knihy a sleduje seriály a filmy. Jej snom je študovať grafický dizajn na Škole umeleckého priemyslu v Trenčíne.

  • V kategórii základné umelecké školy bol ocenený žiak 3. ročníka 2. stupňa ZUŠ K. Pádivého Matúš Guga.

MATÚŠ  GUGA navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého 11 rokov, je žiakom klavírnej triedy pani učiteľky Adely Vallovej. Matúš pochádza z obce Horná Súča, ktorá je známa svojim vrúcnym vzťahom k akejkoľvek hudbe. Do ZUŠ z nej prichádzajú deti talentované a muzikálne nadané, ktoré si vážia učiteľa a do bodky napĺňajú hudobné vedenie pedagóga. Takýto žiak je aj Matúš, ktorý dosiahol také interpretačné schopnosti, s ktorými je radosť absolvovať mnohé klavírne súťaže, či už školské, krajské alebo celoslovenské. Počas svojho štúdia získal mnohé ocenenia, z ktorých spomenieme aspoň: r. 2014 – 3. miesto v klavírnej súťaži Trenčianskeho kraja, r. 2017 – zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži, Trnava, r. 2018 – 1. miesto v školskej klavírnej súťaži, Trenčín, r. 2018 – bronzové pásmo v štvorručnej hre na klavíri, Topoľčany, r. 2019 – bronzové pásmo v celoslovenskej klavírnej súťaži, Trnava, r. 2020 – 1. miesto v školskej klavírnej súťaži, Trenčín. Matúš pravidelne reprezentuje základnú umeleckú školu na verejných koncertoch a vystúpeniach klasickej hudby. Prajeme mu veľa úspechov, predovšetkým radosť z hudby, ktorej sa so zanietením venuje vo svojom živote.

  • V kategórii predmetových olympiád získali titul siedmi žiaci.

TERÉZIA  LENDVAYOVÁ zo ZŠ, Dlhé Hony je výbornou žiačkou 9.C triedy na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne. Popri škole má aj mnoho iných  záujmov.  Tancuje v detskom folklórnom súbore Kornička, spieva v detskom speváckom zbore Vážky, venuje sa hre na klavíri, hrá volejbal, navštevuje biologický krúžok a tiež výtvarný krúžok. Je veselá, spoločenská, inteligentná a veľmi empatická. K jej veľkým úspechom patrí 1. miesto, ktoré si vybojovala v okresnom kole chemickej olympiády a tak isto na 1. mieste sa umiestnila aj v okresnom kole geografickej olympiády.tu bola zaradení v kategórii E (8. a 9. ročník ZŠ). Žiaľ, ďalšie kolá už sa neuskutočnili. Je to veľká škola, pretože v minulosti už krajské kolo vyhrala.

STANISLAV KOTRHA zo ZŠ, Bezručova je usilovný, pracovitý a kreatívny žiak 9. ročníka, ktorý miluje históriu a všetko, čo je s ňou spojené. Vďaka svojej vášni a skvelej pamäti sa mu v  tomto školskom roku  vyhral  1. miesto okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórií C. Fascinuje  ho história, regionálne dejiny a významné  osobnosti minulosti. Vedomosti z histórie mu pomáhajú  orientovať sa v súčasnej dobe, čo mu umožňuje skvalitňovať svoj všeobecný prehľad.  Vo voľnom čase rád sleduje dokumenty, číta historické časopisy a knihy, navštevuje trhy so starožitnosťami, cestuje po historických pamiatkach okolia. Zaujíma sa najmä o dianie v  20. storočí. Žiaka pripravovala Mgr. Martina Gregorová.

ANDREJ  ŠKOVIERA zo ZŠ, Dlhé Hony vo voľnom čase hráva futbal za TFK Záblatie a venuje sa svojmu počítaču. Vyniká aj v škole, je vynikajúci žiak, kamarát a spolužiak. Baví ho hlavne geografia, matematika a fyzika. Každoročne sa zúčastňuje aj olympiád z týchto predmetov. Medzi najväčšie úspechy patria: 2-krát 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády, 2-krát 1.miesto v okresnom kole geografickej olympiády, kde získal aj v krajskom kole 3. miesto. V tomto školskom roku sa umiestnil v okresnom kole geografickej olympiády na 3. mieste v kategórii E (8.a 9. ročník).

VANDA PODOLÁKOVÁ zo ZŠ, Bezručova je žiačkou 9. ročníka, mimoriadne talentovanou na osvojovanie si cudzích jazykov. Úspešne reprezentuje školu a zúčastňuje sa rôznych školských súťaží a akcií. Vďaka svojej usilovnosti k jej najvýraznejším úspechom patrí olympiáda v anglickom jazyku, v ktorej tento školský rok na krajskom kole v silnej konkurencii obsadila 1.miesto v kategórii 1C a postúpila do celoslovenského kola. Svoje vedomosti a záujem o jazyky uplatňuje aj ako vedúca osobnosť v projekte Erasmus+. Je cieľavedomá, zodpovedne pristupuje k plneniu povinností. Túžba po zlepšovaní z nej robí skvelú žiačku s výbornými vzdelávacími výsledkami. Je kamarátska, obľúbená v kolektíve, spolužiaci sa vždy môžu spoľahnúť na jej pomoc. Svoj voľný čas venuje čítaniu kníh a fotografovaniu. Na olympiádu žiačku pripravovala Mgr. Ivana Pomajbová.

JÁN MARUŠINEC zo ZŠ, Veľkomoravská je žiakom 8. ročníka. Napriek tomu, že sa nemčinu učil iba dva roky, dosiahol v nej veľké úspechy. V minulom školskom roku vyhral krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A a následne postúpil do celoštátneho kola  do Bratislavy, v ktorom sa stal úspešným riešiteľom. Svoje jazykové schopnosti a zručnosti neustále rozvíja nielen v nemeckom a anglickom jazyku, ale v tomto školskom roku sa rozhodol pribrať ďalší cudzí jazyk – ruštinu. Vo svojich úspechoch v nemeckom jazyku pokračuje aj naďalej a to tým, že v tomto školskom roku v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B, získal 2. miesto.  Janko rád cestuje a tiež je členom Detského folklórneho súboru Kornička, v ktorom hrá na husliach. Okrem huslí má rád matematiku a fyziku.

SAMIR GRBLE zo ZŠ, Dlhé Hony je na pohľad úplne obyčajný tínedžer, veľmi milý a rozvážny. V posledných ročníkoch základnej školy prejavil veľký záujem o techniku a informatiku. Svoje teoretické ale aj praktické vedomosti z tejto oblasti postupne preukazoval na rôznych súťažiach. Jeho znalosti z využitia IKT vedomostí nejeden raz ocenili aj samotní učitelia na svojich hodinách. Úspešne reprezentoval školu v robotike, technickej olympiáde, kde získal 3. miesto na okresnom kole. Jeho túžba po poznaní ďalších možností využitia techniky a predovšetkým elektroniky vyústila na účasti v polytechnickej súťaži SOŠ v Starej Turej , kde v silnej konkurencii žiakov z celého kraja získal 1. miesto.

TOMÁŠ  OTRUBČÁK zo ZŠ, Dlhé Hony je žiakom 8.C triedy a patrí medzi najbystrejších žiakov svojho ročníka. V škole je výborný takmer vo všetkých predmetoch, ale najviac ho baví geografia, dejepis, matematika a fyzika. Vo voľnom čase obľubuje bicyklovanie, turistiku a číta veľa kníh, odkiaľ získava množstvo  nových vedomostí a poznatkov. Vôľa zlepšovať sa a poctivo na sebe pracovať ho posúvajú ďalej a robia z neho nielen skvelého žiaka, ale aj lepšieho človeka. V okresnom kole geografickej olympiády sa tento školský rok ako ôsmak umiestnil v kategórii E (8. a 9. ročník ZŠ) na 2. mieste. Žiaľ, ďalšie kolá už sa neuskutočnili.

  • V kategórii športových súťaží si ocenenie prevzali tri nadané športovkyne.

VIKTÓRIA CHLADOŇOVÁ zo ZŠ, Bezručova sa narodila do rodiny, v ktorej šport bol súčasť životného štýlu, ktorému rýchlo podľahla. Pred dvoma rokmi začala vážnejšie s intenzívnou prípravou v cyklistike. Začínala  jednoduchšími a bezpečnejšími pretekmi, kde získala niekoľko úspechov, napríklad celkové víťazstvo pohára v Považskej cyklolige. Postupne sa zdokonalila a začala sa zúčastňovať náročnejších pretekov slovenského pohára v MTB (horskej cyklistike) a cyklokrose. Práve v cyklokrose  vybojovala prvý  úspech v podobe 3. miesta na Majstrovstvách Slovenska v Krupine. Viki si vybrala šport, v ktorom sa častokrát ťažký terén strieda s neprívetivým počasím, ale verí, že je len na začiatku svojej športovej kariéry. Okrem cyklistiky sa venuje súťažne aj atletike, v ktorej sa jej minulý rok podarilo uspieť v behu na 1500 m a získať bronzovú medailu na Majstrovstvách západoslovenského kraja v Skalici.

LAURA SVRČKOVÁ zo ZŠ, Kubranská je od prvého ročníka  členkou krúžku Baby Barbell, ktorý pracuje na základnej škole už 14 rokov pod vedením trénerov Mgr. Milana Kováča, Mgr. Zuzany Svrčkovej a Bc. Pavla Svrčka. Krúžok je zameraný na prípravu budúcich vzpieračov. Laura od začiatku svojho súťažného pôsobenia dosahuje vynikajúce výsledky a popredné umiestnenia a vďaka svojej poctivej tréningovej práci a sebadisciplíne sa stala reprezentantkou Slovenska vo vzpieraní v kategórii žiakov. Vo svojej doterajšej kariére sa môže pochváliť ziskom siedmich titulov majsterky Slovenska, v minulom roku prekonala sedem slovenských žiackych rekordov a na základe týchto výkonov bola nominovaná reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európy do 15 rokov. Zároveň bola vďaka svojej stabilnej vynikajúcej výkonnosti zaradená od roku 2020 do Národného športového centra. Okrem športových úspechov treba Lauru pochváliť aj za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy vo viacerých športových disciplínach. Laure v ďalšom športovom napredovaní držíme palce a veríme, že o jej úspechoch budeme v budúcnosti ešte veľa počuť.

ELLA DRLIČKOVÁ zo ZŠ, Hodžova sa venuje krasokorčuľovaniu od 4 rokov. Talent v nej objavil tréner Peter Hebr už na prvom tréningu. Odvtedy Ella neopustila ľad ani na chvíľu. V skorých ranných hodinách denne trénuje 2 až 2,5 hodiny od pondelka do soboty a popoludní pokračuje v tréningu v ďalšej fáze. Pravidelne sa zúčastňuje na pretekoch Slovenského pohára a aj na pretekoch v zahraničí. V súčasnosti je žiačkou 3. ročníka na Základnej škole  Hodžova v Trenčín.  V škole  patrí medzi výborných žiakov –  dosahuje  výborné výsledky. V kolektíve je veľmi obľúbená, priateľská, nekonfliktná, vždy  ochotná pomáhať ostatným spolužiakom. Je živá, temperamentná a čo si zaumieni aj dokáže.  Jej pohľad je vždy sprevádzaný milým úsmevom a to aj napriek každodennému, skorému vstávaniu a vyčerpávajúcemu tréningu, po ktorom každé jedno ráno v týždni  zasadá do školskej lavice a dosahuje rovnako výborné výsledky ako na ľade.

  • Kategória najúspešnejšie kolektívy.

HOKEJISTI – 9.E zo ZŠ, Hodžova ako hokejový tím HK DUKLA TRENČÍN – KADETI pôsobili  v šk. roku 2019/2020 v celoslovenskej  súťaži. Chlapci v priebehu roka si poctivo denno denne plnili povinnosti ako v škole tak aj na športovisku, počas tréningov. Ich odhodlanie, vytrvalosť, vôľa, pokora,  tímovosť, nadšenia a ľudskosť tvorili bázu ich tohoročného úspechu. Zápas čo zápas prenášali nadobudnuté poznatky z výchovno – vzdelávacieho procesu do reálnej hry. Počas celej hokejovej sezóny nenašli naši žiaci premožiteľa, z radov svojich rovesníkov, z rôznych miest Slovenska. V dobe, keď bola súťaž prerušená  kvôli koronasituácii, chýbalo do konca ročníka odohrať už iba 5 súťažných zápasov. V tomto momente mali už naši žiaci nedostihnuteľný náskok bodov v tabuľke, de facto sa stali už 8. marca  2020 Majstrami Slovenska v ľadovom hokeji v kategórii KADETI. Riadiaci orgán súťaží SZĽH, neskôr síce svojím uznesením (apríl 2020), nariadil zrušenie súťaže a nevyhlásil žiadneho víťaza, pre nás však naši žiaci pre tento rok budú najlepší na Slovensku vo svojom športe, vo svojej kategórii. Chlapci pracovali pod odborným vedením Patrika Zelenku. Ocenenie prevzali za tím kapitán Peter Chudoba a zástupca kapitána Andrej Párička.

Tím zo ZŠ, Bezručova zapojený do medzinárodného projektu v anglickom jazyku PROJEKT ERASMUS+

Žiaci 5. – 9. ročníka sa v rokoch 2018-2020 zapojili do projektu – The Gifts of Nature (Dary prírody).  Partnerskými školami sú školy zo Španielska, Chorvátska, Rumunska a Turecka. Projekt pomáha uvedomiť si dôležitosť prírodných zdrojov v každodennom živote a ich zachovanie pre budúce generácie. Žiaci majú možnosť zoznámiť sa s kultúrou a vzdelávacím systémom iných krajín, navštevujú v rámci mobility partnerské školy, kde sú ubytovaní v rodinách žiakov, takže majú možnosť komunikovať v anglickom jazyku, ako aj  zažiť rodinné prostredie v iných krajinách. V roku 2019 vybrané deti a ich pedagógovia zo všetkých zúčastnených krajín navštívili  mesto Trenčín, výborne sa cítili a ich zážitky ich obohatili a zmenili pohľad na našu krajinu. Na začiatku projektu bolo hlavnou úlohou žiakov vymyslieť a nakresliť logo a slogan projektu, kde dievčatá tejto školy boli najlepšie a ich logo je všadeprítomné v tomto projekte. Získané skúsenosti môžu využiť vo svojom učení sa, ako i v každodennom živote.

Žiaci, ktorí sa aktívne zúčastňujú projektu: Vanda Podoláková (9A), Emma Kraus (9B), Katarína Kaščáková  (9B), Daša Čechovská  (9B), Nela Soldová  (8B), Ivona Ševčovičová  (8B), Michal Heleš (8B), Šimon Hodál  (8B), Janka Kalabová  (8B), Matej Marchot (9A), Eva Kačinová  (9A), Kristína Kročitá (9A), Marek Krížovský (9B), Laura Mikušková  (8A), Viktória Čudaiova  (7A),Natália Brúsilová (7A), Nina Doktorová  (6B), Safiyah Almuhairi (6B)

Ocenenie za tím prevzali Vanda Podoláková, Emma Kraus, Daša Čechovská a Nela Soldová.

  • Mimoriadne ocenenie bolo odovzdané za aktívnu prácu v žiackych školských radách.

MARTIN KOLÁRIK  zo ZŠ, Na dolinách sa aktívne  zapája do aktivít žiackej školskej rady, spolu so spolužiakmi zorganizoval čistenie okolia školy ZŠ, Na dolinách. Bol najaktívnejším členom medzinárodnej mobility Škola demokracie 2. Prostredníctvom projektu Kraj a mestá spolu pre mladých  vymaľoval podchod pod Chynorianskou traťou a bol súčasťou stretnutí zisťovania potrieb mladých ľudí v meste. V rámci žiackej školskej rady organizuje dobročinný bazár na škole ZŠ Na dolinách. V rámci projektu Separovanie na školách robil prednášky pre prvý stupeň o životnom prostredí.

SABÍNA KOBZOVÁ sa zapojila  do programu neformálneho vzdelávania Aktiv organizované mestom Trenčín, v ktorom sa naučila tvoriť projekty a vytvorila si vlastný projekt v ktorom ako prvá zaviedla na ZŠ, Novomeského triedenie odpadu. Okrem zavedenia separovania odpadu zorganizovala vzdelávacie aktivity pre prvý stupeň o životnom prostredí. Jej projekt trval pol roka a bol pilotným projektom, z ktorého vychádzal celomestský projekt Separovanie na školách. Projekt Separovanie na školách následne vyhral druhé miesto v rámci najlepších projektov mládeže zo Západného Slovenska v celoslovenskej súťaži, ktorú organizovala Rada mládeže Slovenska.   So žiackou školskou radou vymaľovala podchod pod Chynorianskou traťou.

Všetkým oceneným blahoželáme!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!