Prezentácia ponuky cestovného ruchu v našom kraji na internete

11. 11. 2008

Dňa 6.11.2008 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov rôznych oblastí cestovného ruchu z Trenčianskeho kraja, ktoré zorganizovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) v spolupráci s útvarom marketingu Mesta Trenčín. Prítomní zástupcovia okresných miest a regionálnych združení cestovného ruchu, prevádzkovatelia turisticko-informačných kancelárií a poskytovatelia služieb cestovného ruchu z trenčianskeho kraja získali prehľad o možnostiach prezentovať svoju ponuku a  služby prostredníctvom národného informačného systému cestovného ruchu SR (NUTIS) a webovej stránky www.slovakia.travel, ktorej regionálnu redakciu zabezpečuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín. V úvode regionálny zástupca SACR pri Trenčianskom samosprávnom kraji, Peter Pastier predstavil fungovanie národného portálu slovakia.travel na národnej úrovni a následne vystúpila regionálna redaktorka pre NUTIS za trenčiansky región Jarmila Lackovičová z Kultúrno-informačného centra Trenčín, ktorá sa vo svojej prezentácii venovala formálnej a obsahovej tvorbe článkov pre národný portál. Vedúca útvaru marketingu mesta Trenčín Renáta Kaščáková predstavila aj ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce a dôležitosť systematického budovania regionálneho záberu trenčianskeho Kultúrno-informačného centra a zrekapitulovala doterajšie aktivity systému NUTIS a jeho prínosy.


Na stretnutí vystúpili aj Peter Brecík s prezentáciou o možnostiach využitia vodných tokov pre cestovný ruch a vedúca odboru medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu TSK Sylvia Maliariková, ktorá sa vo svojom príspevku venovala prínosom systému NUTIS a regionálnej spolupráce pre rozvoj CR v našom kraji. Zaujímavým spestrením bola aj prezentácia Marcely Štefánikovej zo Spojenej školy v Trenčíne, ktorá predstavila študentský projekt „Junior Achievement“ v rámci programu „Podnikanie v cestovnom ruchu.“


Všetci zúčastnení zhodnotili toto stretnutie pozitívne, a preto sa jeho organizátori zaviazali pokračovať v podobných aktivitách aj v budúcnosti. Cieľom je vytvoriť fungujúcu sieť vzájomne prepojených informácií s čo najväčším počtom subjektov cestovného ruchu, ktoré by prostredníctvom národných, regionálnych i mestských webových stránok mohli využívať nielen turisti a návštevníci nášho mesta a kraja, ale aj široká domáca verejnosť. Viac informácií o regionálnom portáli cestovného ruchu www.slovakia.travel a možnostiach prezentácie služieb a produktov cestovného ruchu prostredníctvom tohto portálu získate na adrese: kic@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!