Pracujete s mládežou? Požiadajte o dotáciu.

3. 1. 2018

Žiadosti a povinné prílohy treba odovzdať do 28. februára 2018.


Dotačné kolo na aktivity v oblasti  mládeže na rok 2018 vyhlásilo Mesto Trenčín v súlade so Všeobecno-záväzným nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“.


Podmienky dotačného kola  • Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti, a to na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. Žiadosť o dotáciu v oblasti práce s mládežou

  • Žiadosti predkladané do grantového systému v oblasti mládež nesmú byť podané v iných oblastiach alebo odboroch mesta Trenčín v tom istom roku.

  • V dotačnom kole budú podporené iba projekty, ktorých termín realizácie bude do konca roka 2018.

  • Budú uprednostnené projekty, ktoré iniciujú, zostavujú a realizujú samotní mladí ľudia.

  • Uzávierka prijímania žiadostí je 28. februára 2018.

Všetky informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete na webovej stránke mesta Trenčín: www.trencin.sk – Mesto Trenčín – transparentné mesto – dotácie – dotácie na aktivity v oblasti mládeže alebo osobne prostredníctvom koordinátora práce s mládežou. Odporúča sa konzultovať projekt s koordinátorom pred jeho predložením. Kontaktovať koordinátora môžete cez e-mail mladez@trencin.sk alebo na tel. čísle 0911 046 629 – Veronika Sučanská.

Na rokovanie komisie budú predložené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.
Žiadosti a povinné prílohy treba odovzdať do 28. februára 2018 v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. č. 2, (pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke), a taktiež poslať v elektronickej forme na e-mail mladez@trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!