Oznámenie o zverejnení zadania územného plánu

11. 4. 2008

V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov, ktoré sú už spracované, Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania zabezpečuje spracovanie zadania nového územného plánu sídelného útvaru – mesta Trenčín.


Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii a podrobné požiadavky na jej formu, rozsah a obsah spracovania.


Návrh zadania je vystavený na verejné nahliadnutie na stránke www.trencin.sk, ale aj na Útvare architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne.


 


Verejnosť je oprávnená odoslať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia písomnou formou.


 


Po prerokovaní a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok Mesto Trenčín požiada o posúdenie zadania pre územný plán obce krajský stavebný úrad, pretože zadanie nemôže schváliť v rozpore s jeho stanoviskom.  
 

 Zadanie na spracovanie územného plánu obce obsahuje najmä:a) dôvody na obstaranie územného plánu, 
 b) určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúcich rozvojový program obstarávateľa a varianty a alternatívy rozvoja územia, 
 c) vymedzenie riešeného územia, 
 d) požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu na územie obce vrátane výstupov zo záväznej časti, 
 e) zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia, 
 f) požiadavky na riešenie záujmového územia obce, 
 g) základné demografické údaje a prognózy, 
 h) osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce, 
 i) osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu obce, 
 j) požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia, 
 k) požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva, na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území a ich ochranných pásem vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia, 
 l) požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia, 
 m) požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami, civilnej ochrany obyvateľstva, 
 n) požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce s prihliadnutím na historické, kultúrne, urbanistické a prírodné podmienky územia vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, 
 o) požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby, 
 p) požiadavky z hľadiska životného prostredia, prípadne určenie požiadaviek na hodnotenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie, 5) 
 q) osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, 
 r) požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom zóny, 
 s) požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 
 t) požiadavky na vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, 
 u) požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie územného plánu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!