Od mesta môžete žiadať dotácie na kultúru a šport

28. 9. 2011

Mesto Trenčín vyhlasuje grantové kolo na aktivity v oblasti kultúry na rok 2011. Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území města a poskytujú služby obyvateľom mesta.


V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré budú zrealizované do konca roka 2011. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. októbra 2011. Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich používania a zúčtovania, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení, ako aj presné znenie príslušného všeobecnozáväzného nariadenia sú k dispozícii na webovej stránke www.trencin.sk alebo na útvare Kultúrno-informačných služieb  MsÚ v Trenčíne, tel. 032 / 6504 215.


Mesto Trenčín zároveň vyhlasuje dotačné kolo poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry v roku 2011, a to na činnosť a na reprezentáciu a výnimočné akcie. Uzávierka prijímania žiadostí je 21.10.2011. Tak ako v prípade grantového kola na kultúru, viac informácii sa nachádza na mestskej webovej stránke www.trencin.sk.


V programovom rozpočte mesta je vyčlenených 20 tisíc eur na podporu kultúrnych podujatí, 20 tisíc eur na činnosť v oblasti športu a päť tisíc eur na reprezentáciu a výnimočné akcie v oblasti športu. Pôvodne sa dotačné kolo malo vyhlásiť už koncom jari, avšak vtedajšia aktuálna hrozba nútenej správy, ktorá dotácie zo zákona nepovoľuje, jeho vyhlásenie posunula.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!