O hlasovací preukaz na voľby do EP možno písomne požiadať do 20. mája

14. 5. 2024

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna 2024. O hlasovací preukaz môžete požiadať písomne do 20. mája, osobne ho vybavíte najneskôr 7. júna 2024. 

V najbližších voľbách bude môcť volič hlasovať na území SR vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku s hlasovacím preukazom či so slovenským cestovným dokladom, ak nemá trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Voľby s hlasovacím preukazom

Ak volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Na základe tejto žiadosti mesto voličovi preukaz bezodkladne vydá a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov, avšak len s hlasovacím preukazom.

Ako žiadať o preukaz

O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb 7. júna 2024.

Ak žiadate listom, musí byť doručený na adresu mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred voľbami 20. mája 2024.

Adresa na doručovanie žiadostí v písomnej forme je Mestský úrad, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín.

Adresa na doručovanie elektronických (e-mailových) žiadostí je evidencia.kc@trencin.sk. Aj elektronická žiadosť musí byť doručená najneskôr 20. mája 2024.

Prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá potvrdí prevzatie preukazu svojím podpisom, môžete požiadať najneskôr posledný deň pred konaním volieb 7. júna 2024.

Čo musí obsahovať žiadosť

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz a na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz sa doručuje do vlastných rúk.

Čo musí obsahovať splnomocnenie

Splnomocnenie obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje aj meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a štátnu príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Všetko o Voľbách do Európskeho parlamentu 2024 vrátane informácií o volebných miestnostiach nájdete na www.trencin.sk.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!