Nový územný plán bude trvalo vystavený

18. 1. 2013

Mesto Trenčín a jeho odborné útvary pripravujú v zmysle zákona tlač a trvalé vystavenie schváleného Územného plánu mesta tak, aby bol dostupný všetkým občanom.


Územný plán bude trvalo vystavený vo vestibule budovy na Farskej ul. 10 a v tlačenej podobe bude uložený na Útvare stavebnom, životného prostredia, dopravy a investícií, Útvare hlavného architekta a nadriadenom územnoplánovacom orgáne (Obvodnom úrade v sídle kraja a príslušnom oddelení). Pre potreby trvalého vystavenia bude  po technickom spracovaní umiestnený aj na webovej stránke mesta. Podľa zmluvných vzťahov musí byť trvalé vystavenie územného plánu zabezpečené do 3 mesiacov od schválenia v orgánoch mesta. Do tejto doby budú informácie týkajúce sa nového územného plánu  poskytovať pracovníci Útvaru hlavného architekta. Dočasne je k dispozícii textová i grafická časť na webovej stránke mesta v sekcii Občan – Útvar hlavného architekta – Kompletný ÚPN.


Prosíme občanov o pochopenie a trpezlivosť. Vo februári už bude zabezpečené trvalé umiestnenie Územného plánu mesta Trenčín tak, ako ukladá platná legislatíva.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!