Nezabúdajte na plnenie daňových povinností

17. 12. 2010

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:


Ak   ste  v roku 2010  nadobudli  dom, pozemok, byt alebo inú  nehnuteľnosť   kúpou, darovaním, dedičstvom alebo ste mali inú  zmenu  skutočností rozhodujúcich pre  daňovú  povinnosť  (napr.:  vydanie   stavebného,  kolaudačného  rozhodnutia, zmena  výmery pozemku) a  povolenie  vkladu  do katastra nehnuteľností sa uskutočnilo do  konca  roka, ste  povinní  podať  daňové  priznanie k dani  z nehnuteľností  do 31. januára 2011.


Daňové  priznanie k dani  z nehnuteľností je  k dispozícií   na stránke  www.finance.gov.sk vo  vzoroch   daňových   priznaní  k dani  z nehnuteľností alebo v Klientskom  centre  MsÚ v Trenčíne. K predmetnému   daňovému  priznaniu  je vhodné priložiť fotokópie  dokladov preukazujúcich  vznik, zánik  alebo  zmenu  skutočností (rozhodnutie o povolení  vkladu, uznesenie o dedičstve, stavebné  povolenie  a pod.).  V daňovom priznaní  je  dôležité  uviesť  aj  telefónne číslo,   na  ktorom  vás  môže  správca dane zastihnúť  v prípade   riešenia  niektorých  nezrovnalostí  v podanom daňovom  priznaní. 


Aktuálne sadzby  dane z nehnuteľností  sú  uvedené vo  VZN č. 17/2008 o miestnych  daniach  a miestnom poplatku  za komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady v znení  neskorších  zmien a  doplnkov alebo vám informácie  poskytnú  osobne,  prípadne telefonicky  zamestnanci   Klientskeho  centra na telefónnych číslach: 032/6504 304, 6504 305.


Predmetné  daňové  priznanie   môžete  podať  buď osobne   do  Klientskeho   centra  MsÚ v Trenčíne, alebo   poštou  na  adresu  Mestský  úrad v Trenčíne, Mierové námestie 2,  911 64 Trenčín.


DAŇ ZA PSA:


V roku 2008 začalo Mesto Trenčín po štvorročnej prestávke opätovne vyberať daň za psa. Správca dane vtedy podľa podaných  oznámení  daňovníkov  vyrubil daň za psa platobným  výmerom. V nasledujúcich rokoch však správca už platobný výmer nevyrubuje a majitelia psov si musia sami ustriehnuť termín splatenia dane. Tá je splatná  bez  vyrubenia  do  31. januára  zdaňovacieho  obdobia  na  variabilný  symbol  prvýkrát  vyrubenej  dane za psa.


Sadzba  dane sa  na rok 2011  nezmenila a je stanovená  za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:  • daň za psa chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 24,89 eura,

  • daň za psa chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 8,29 eura.

Daň  za  psa možno  uhradiť  bezhotovostne  na účet s variabilným  symbolom uvedeným  v pôvodnom platobnom  výmere alebo hotovosťou  v  Klientskom  centre   MsÚ  Trenčín alebo v Klientskom   centre – Centrum  rozvoja  mesta, Farská  10, Trenčín.


V prípade, že pôjdete platiť daň za psa v hotovosti, odporúčame  zobrať  si  so  sebou  pôvodný  platobný  výmer alebo  doklad  o zaplatení   dane  za psa z predchádzajúceho  roku. Prípadne si môžete  poznačiť variabilný  symbol,  na  ktorý  budete  predmetnú  daň za psa platiť. Ušetrí  to váš čas pri  zisťovaní   uvedeného variabilného  symbolu.


Ak  ste si psíka zatiaľ ešte nezaevidovali alebo ste neoznámili zmenu, alebo zánik  daňovej povinnosti,  ste povinní do 30 dní od začiatku zmeny splniť si  túto  oznamovaciu  povinnosť v Klientskom   centre – Centrum  rozvoja  mesta, Farská  10, Trenčín  a vyplniť  tlačivo  Evidenčný  list psa. Len na základe uvedeného  oznámenia môže  správca dane stanoviť  správnu  výšku  daňovej  povinnosti.

Súvisiace stránky:


 Daň z nehnuteľností


 Daň za psa

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!