Mesto zriadilo telefónne linky pre ľudí odkázaných na pomoc

18. 3. 2020

Určené sú pre osamelých seniorov, pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, osamelého rodiča s dieťaťom a osoby v karanténe. Prosíme občanov, aby tieto telefónne čísla použili len v čase najväčšej núdze. 

V  týchto dňoch to majú najťažšie tí, ktorí žijú sami, sú nevládni alebo inak zdravotne znevýhodnení a nemajú v  blízkom okolí príbuzných,  ani známych. Práve pre túto skupinu mesto zriadilo kontakty, na ktoré môžu zatelefonovať a  požiadať o pomoc s  nákupom potravín, drogérie alebo zabezpečením liekov. Prosíme, vopred si premyslite, čo budete potrebovať nakúpiť na niekoľko dní. 

Telefónne čísla :

  • 0903 113 047  
  • 0903 608 322 

budú k dispozícii od stredy 18. marca 2020. Dovoláte sa na ne v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 h. 

Na linke sa budeme pýtať na Vaše meno, adresu, číslo domu, resp. bytu, poschodie a fakt, či ste v karanténe. Za nákup či lieky zaplatíte až po ich doručení, a to na základe pokladničného bloku. Peniaze nikomu nedávajte vopred! 
 
Kedy by ste nemali volať? 

Ak máte v Trenčíne rodinu alebo známych, požiadajte o pomoc najskôr ich. My sme tu pre osoby, ktoré sa nemajú na koho obrátiť. Chceme pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.

Upozorňujeme, že telefónne kontakty neslúžia na otázky týkajúce sa zdravotného stavu. S týmito otázkami kontaktujte RZP na čísle 112 alebo využite infolinku o koronavíruse na 0800 221 234. 

Prosíme Trenčanov, ak je to možné, zaujímajte sa o svojich susedov a  skúste pomôcť s  tým, čo je vo vašich silách. Napríklad počas vášho nákupu, nakúpte aj  im. 

Ďakujeme.

plagat služba pomoci obyvateľom

 

Informácia o spracovaní osobných údajov

Mesto Trenčín, so sídlom Mierové nám.2, 91101 Trenčín, IČO 00312037, tel. kontakt 032/6504111 ako prevádzkovateľ bude spracovávať poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pobyt a  kontakt  (telefonický, prípadne mailový) vo verejnom záujme,  v súlade s článkom 6 ods.1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov   a zákonom č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov, za účelom zabezpečenia potrebnej  pomoci dotknutej osobe  z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu.  Po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí mesto ich likvidáciu, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Príjemcom údajov   je prevádzkovateľ, poslanci mestského zastupiteľstva, dobrovoľníci evidovaní na spoluprácu s mestom  a  orgány verejnej správy.

Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu alebo obmedzenie spracúvania, má právo uplatňovať svoje práva súvisiace s ochranou poskytnutých osobných údajov priamo u Prevádzkovateľa, alebo podať sťažnosť dozornému orgánu v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z. z. Prenos do tretej krajiny nebude uskutočnený.

Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk, tel.+421484146759. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke www.trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!