Mesto vypovedalo zmluvu vysielateľovi Televízie Trenčín

12. 4. 2011

Mesto Trenčín 11. apríla doručilo vysielateľovi Televízie Trenčín výpoveď Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie. Zmluva bola uzatvorená ešte  v júni 2001, mesto Trenčín odvtedy spoločnosti Slovakia okolo sveta, s. r. o. vyplatilo celkom  1 669 197,4 eur. Výpovedná lehota je tri mesiace, pričom začína plynúť od 1. mája.


Súčasťou zmluvy s mestom Trenčín bola aj podmienka dodržiavania Zákona o vysielaní a retransmisii. Spoločnosť Slovakia okolo sveta, s. r. o. však tento zákon viacero ráz porušila, keď nezabezpečila objektívnosť a nestrannosť vysielania. Svojimi právoplatnými rozhodnutiami to v minulom období konštatovala Rada pre vysielanie a retransmisiu. Tým pádom porušila aj podmienky zmluvy s Mestom Trenčín, ktoré sa rozhodlo zmluvu vypovedať.


„Vzhľadom na narastajúci počet porušení zákona, ich intenzitu, okolnosti porušenia zákona a najmä na závažnosť následkov spojených s protiprávnym konaním Slovakie okolo sveta ako vysielateľa, je nevyhnutné zo strany mesta dôrazne sa dištancovať od takéhoto konania. Je nemysliteľné, aby mesto zo svojho majetku, teda verejných financií, naďalej podporovalo konanie vysielateľa, ktorý svojim konaním neustále porušuje zákon a dôsledok takéhoto konania je v priamom rozpore s vereným záujmom,“ odôvodnil vypovedanie zmluvy primátor Trenčína Richard Rybníček. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!