Mesto uznalo vlastníctvo striech garážnikom na Juhu

11. 8. 2011

Parkovanie na strechách súkromných garáži na sídlisku Juh bude len na uvážení ich majiteľov. Mesto Trenčín po právnej analýze, ktorú žiadali majitelia garáži, uznalo, že garáže vrátane asfaltových striech sú vo výlučnom vlastníctve majiteľov jednotlivých garáži. Tí teda môžu na nich zamedziť parkovanie ostatným obyvateľom Juhu.


 


Garáže aj s parkovacími plochami na strechách boli postavené v 80. rokoch 20. storočia. V nasledujúcich rokoch mesto tieto nehnuteľnosti zhodnotilo tým, že ich vyasfaltovalo, čím boli spojené s priľahlými cestami a plochy slúžili na parkovanie obyvateľov Juhu. Majitelia predmetných garáži sa dlhodobo sťažovali na mestskom úrade, že parkovanie vozidiel na strechách im ničí samotné garáže. Preto niektorí aj bez povolenia začali osádzať na strechách značenia a zábrany. To vyvolalo protireakcie ľudí, ktorí tieto plochy využívali na parkovanie.


Na strechách všetkých radových garáží je približne 250 parkovacích miest. Technický stav strešných konštrukcií je zlý a situácia sa vyhrotila v tomto roku. Vlastníci garáží sa obrátili na mesto s tým, že si povrch chcú opraviť na vlastné náklady do tohtoročnej zimy a zároveň, aby mesto definitívne rozhodlo, koho majetkom je asfaltový povrch a tým aj parkovacie miesta. „Týmto vyasfaltovaním nevznikla nová nehnuteľnosť v zmysle Občianskeho zákonníka ani Stavebného zákona, došlo len ku zhodnoteniu už existujúcej nehnuteľnosti, a to stavebnou úpravou,“ konštatoval prednosta Spoločného stavebného úradu v Trenčíne Ján Forgáč. Mesto teraz musí predmetné strechy vyňať z evidencie majetku.


Uznanie vlastníctva pre majiteľov garáži znamená, že sú oprávnení požadovať od susedov, aby im neparkovali na strechách a tiež majú právo zabezpečiť svoje vlastníctvo pred vstupom tretích osôb. „Vlastníci sú tiež povinní udržiavať stavbu v stave spôsobilom na užívanie a zodpovedajú za škody spôsobené s užívaním tejto stavby,“ upozornilo právne oddelenie mesta po vykonaní právnej analýzy.


Na prehustenom Juhu sa tak zhoršuje problém s nedostatkom parkovacích miest. Mesto má vypracované dve dokumentácie, ktoré sa venujú problematike statickej dopravy a radovým garážam na Juhu. Prvou je analýza jestvujúcich radových garáži  na Juhu, jej výsledkom je vytypovanie tých garáží, ktoré je možné nadstavať a získať ďalšie garážové boxy, a tých garáži, kde sa nadstavba uskutočniť nedá a strechu garáži je treba opraviť. „V súčasnosti mesto povolilo v zmysle štúdie nadstavbu dvanástich boxov na Šmidkeho ulici a vieme o ďalších vlastníkoch garáži, ktorí chcú zlý technický stav strechy garáže riešiť práve touto formou,“  doplnil primátor mesta Richard Rybníček.


Druhou dokumentáciou je projekt statickej dopravy na Juhu, ktorý obsahuje možnosti budovania nových parkovacích miest, pričom niekoľko sa už v minulosti aj vybudovalo. „Okrem aktuálnej absencii akýchkoľvek finančných prostriedkov na investície problémom ostáva, že budovanie nových parkovacích miest na Juhu sa nezaobíde bez záberu zelene,“ dodal Rybníček.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!