Mesto hľadá koordinátora alebo koordinátorku participácie

1. 2. 2023

Mesto Trenčín má voľné pracovné miesto koordinátora/koordinátorky participácie na plný úväzok s nástupom ihneď. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 6. 2. 2023. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • projektové riadenie, realizácia a hodnotenie participatívnych procesov
 • zisťovanie, mapovanie a analyzovanie potrieb miestnych obyvateľov
 • facilitovanie participatívnych procesov
 • organizovanie fokusových skupín, výskumov, mapovaní, stretnutí a workshopov
 • budovanie odborných kapacít miestnych služieb, inštitúcií a organizácií
 • tvorba kampaní o aktívnom občianstve, participácií, demokratických princípoch, a téme Európskej únie
 • vedenie participatívneho rozpočtu
 • výskum, zbieranie dát
 • koordinácia a medzisektorové prepájanie kľúčových aktérov
 • vyhľadávanie a udržiavanie nových partnerstiev a sieti medzinárodných partnerov, organizácií, ktoré sa participácií venujú a jej napojenie na Inštitút a MsÚ
 • náplň potrieb Mestského úradu Trenčín a Kreatívneho inštitútu Trenčín

Mzdové podmienky (brutto) – od 1 100 eur/mesiac

Zamestnanecké výhody, benefity – výkonnostné príplatky, pružný pracovný čas, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie

Požiadavky na zamestnanca

 • Pozícii vyhovujú uchádzači so stredoškolským vzdelaním s maturitou v odbore ekonomika, manažment, sociológia
 • Jazykové znalosti – Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
 • Ostatné znalosti – Microsoft Word – Mierne pokročilý, Microsoft Excel – Mierne pokročilý, Microsoft PowerPoint – Mierne pokročilý, Microsoft Outlook – Mierne pokročilý
 • Prax na pozícii/v oblasti – projektový manažment, ekonomika,
 • Počet rokov praxe – 2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B
 • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom
 • schopnosť pracovať pod tlakom v prípade plnenia dôležitých termínov
 • vysoko vyvinutá schopnosť pracovať nezávisle, proaktívne a systematicky
 • dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, motivácia
 • ochota učiť sa nové veci a záujem o tému participácie, verejnej správy a kultúry
 • strategické myslenie a plnenie dlhodobých plánov a cieľov
 • výhoda znalosti projektového manažmentu a anglického jazyka
 • PC znalosti – Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači o uvedené pracovné miesto, prihláste sa elektronickou poštou na uvedený kontakt najneskôr do 6. 2. 2023.
Kontakt:

JUDr. Katarína Patková, vedúca kancelárie prednostu
kancelária prednostu
Mesto Trenčín
Mierové nám. 1/2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail: vyberove.konanie@trencin.sk

Mesto Trenčín si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania pohovoru elektronickou poštou (e-mail). V prílohe č. 1 sa nachádza Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Príloha č. 1

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie

Osobným doručením, doručením listovou zásielkou alebo zaslaním mailovou poštou nám poskytujete osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise za účelom evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EU“) v informačných systémoch prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 91164 Trenčín, tel.032/6504311, mail: trencin@trencin.sk
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Právny základ spracovania osobných údajov: zmluva

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, inšpektorát práce, ďalšie orgány štátnej moci a kontrolné orgány
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude uskutočnený

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa poskytnutia osobných údajov (životopis), žiadosť o zamestnanie bude archivovaná v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo v prípade uzavretia pracovnoprávneho vzťahu budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.
Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 Nariadenia EU.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
 • Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64, osobne do podateľne alebo elektronicky na email oou@trencin.sk kontakt na zodpovednú osobu zodpovednaosoba@somi.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!