Dostali ste dotáciu? Nezabudnite na jej zúčtovanie

21. 10. 2019

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 sú žiadatelia povinní vyúčtovať. Lepšie je nenechať si to na poslednú chvíľu.

Mesto Trenčín aj v tomto roku podporilo aktivity v oblasti kultúry a záujmovej činnosti, v oblasti práce s mládežou, v oblasti sociálnych vecí, v oblasti športu a telesnej kultúry, aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a tiež v oblasti životného prostredia.

Dotačné kolá boli vyhlásené v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“, ktoré v článku 8 hovorí aj o povinnosti ich zúčtovania.

Zúčtovanie poskytnutej dotácie je povinný vykonať žiadateľ písomne na základe účtovných dokladov a to do 60 dní od uskutočnenia účelu dotácie, najneskôr však do 5. 1. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá.

Pri projektochjednorazových akciách je potrebné vykonať zúčtovanie dotácie do 60 dní od ukončenia dotovaného projektu.

Pri dotáciách na činnosť je možnosť zúčtovať dotáciu kedykoľvek po naplnení účelu dotácie najneskôr však do 5. 1. 2020.

Včasným vyúčtovaním dotácií sa vyhnete zbytočnej nervozite a možným komplikáciám, najmä ak chýbajú potrebné podklady. Oneskorené vyúčtovanie a oneskorené dodatočné opravné vyúčtovanie je dôvodom k sankčným postihom. Zároveň je dôvodom na vyradenie žiadateľa zo zoznamu oprávnených žiadateľov v budúcom roku.

Všetky podklady potrebné na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú špecifikované v článku 8 VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín a v Zmluve o poskytnutí dotácie, ktorú ste uzatvorili s Mestom Trenčín.

Zúčtovanie dotácie predkladá žiadateľ na tlačive „Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Trenčín“, ktoré tvorí prílohu č. 7 tohto VZN.

Pri jednorazových akciách a projektoch žiadateľ predloží aj tlačivo „Zhodnotenie realizovaného projektu“, ktoré tvorí prílohu č. 8 tohto VZN.

Zúčtovanie dotácie predkladá žiadateľ cez podateľňu Mestského úradu v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!