Deratizácia verejnej zelene i kanalizácie sa začne 15. októbra

10. 10. 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal výzvu na vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 1. do 31. októbra 2018. Mesto Trenčín, fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby na území mesta Trenčín sú povinní zabezpečiť plnenie opatrenia podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Táto výzva je uverejnená i na webovej stránke úradu www.ruvztn.sk

Verejnú zeleň deratizuje mesto

Mesto Trenčín zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu cca 110 ha vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a niektorých objektov v majetku mesta. V termíne od 15. do 31. októbra 2018 tieto práce vykoná firma Pavol Beták – ASANA, s.r.o. Pôjde o lokality: sídlisko Kvetná, Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce, Zámostie – pred železnicou, JUH, Centrum – Dolné mesto, bytovky pri Leoni, Noviny, Sihoť I, II, III, IV, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica a Opatová.

Deratizácia verejnej kanalizácie

Od 15. do 31. októbra 2018 vykoná deratizáciu verejnej kanalizácie, ktorú má v správe, aj spoločnosť TVK, a. s., prostredníctvom firmy Pavol Beták – ASANA.

Dajte pozor na domácich miláčikov

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili kontaktu zvierat s návnadami.

Povinnosť aj pre podniky a bytové družstvá

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ Trenčín odporúča všetkým bytovým družstvám, bytovým spoločenstvám, poľnohospodárskym družstvám, podnikom, prevádzkam podnikania a organizáciám, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, ako aj vlastníkom bytových domov a objektov, užívateľom nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili povinnosť v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili vykonanie deratizácie svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie pred objektmi.

Zároveň vyzývame občanov, ak zaevidovali zvýšený výskyt hlodavcov na verejných pozemkoch, aby to nahlásili na Útvar stavebný a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!