Ďalšie kroky k dobudovaniu protihlukovej steny na Hodžovej ul.

29. 3. 2018

V najbližšom čase sa uskutočnia opakované merania hluku vo vytipovaných bodoch na Hodžovej ulici v blízkosti železničnej trate. Do konca apríla by sme mali poznať výsledky.


Železnice SR majú dobudovanie protihlukovej steny na Hodžovej ulici v dlhodobom investičnom pláne. Jej realizáciu uskutočnia po ukončení celej stavby a v prípade, že merania hluku preukážu potrebu jej vybudovania. Projektovú dokumentáciu majú pripravenú od roku 2016.


Stavba, resp. modernizácia železničnej trate bola dokončená v novembri 2017 a Mesto sa následne začalo intenzívne zaujímať o dostavbu protihlukovej steny na Hodžovej ulici. Okrem Železníc SR sa obrátilo na všetky inštitúcie, ktoré majú prevádzku a chod železnice v kompetencii, vrátane Ministerstva dopravy a výstavby SR.


Prvé merania hluku neboli podľa vyjadrenia Železníc SR dostačujúce a tak na februárovom rokovaní sa zástupcovia mesta a ŽSR dohodli na opakovaných meraniach. Mesto vytipovalo body meraní a zároveň oslovilo občanov – vlastníkov pozemkov, kde by mali byť merania uskutočnené. Všetky údaje, vrátane kontaktov na týchto občanov mesto zaslalo mailom 5. 3. 2018 a listom 6. 3. 2018 Železniciam SR. Tie sa do konca apríla 2018 vyjadria (po uskutočnení ďalších meraní) vo veci dobudovania protihlukovej steny na Hodžovej ulici. O stanovisku Železníc SR budeme verejnosť informovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!