Budúci týždeň zasadnú dve komisie a dva VMČ

5. 4. 2024

V pondelok 8. apríla  2024 sa o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu  (1. poschodie) stretne Výbor mestskej časti Stred.

Poslanci zastupujúci obyvateľov mestskej časti Stred  sa budú zaoberať žiadosťou o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy pre Klub Lúč na Mierovom námestí. Zaujmú stanovisko aj k občianskej žiadosti týkajúcej sa majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pre zabezpečenie prístupu do garáže. V rámci programu občania dostanú opäť odpovede na svoje otázky z minulého zasadnutia VMČ a budú môcť tlmočiť svoje ďalšie podnety a požiadavky.

V pondelok 8. apríla 2024 sa o 17.30 h v Kultúrnom centre Aktivity na Kyjevskej ulici v miestnosti č. 53 (zasadačka) uskutoční stretnutie Výboru mestskej časti Juh.

Hlavným bodom programu bude participatívna príprava projektu pre rekonštrukciu vnútrobloku M. Bela okolo KC Aktitivy. Aj na VMČ Juh získajú občania odpovede na svoje otázky z minulého zasadnutia a budú sa môcť klásť otázky na témy, ktoré ich zaujímajú.

V utorok 9. apríla 2024 sa o 16.00 h v sobášnej sieni mestského úradu zíde Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne.

V programe rokovania komisie je náplň práce a aktivity Inštitútu participácie, prehľad plánovaných akcií – rekonštrukcií inžinierskych sietí (voda, plyn, …) na území mesta, informácia o príprave projektu nového cintorína, predstavenie projektu rekonštrukcie budovy bývalého KC Družba, výber investičnej akcie/investičných akcií vo fáze realizácie na „kontrolný deň“ na stavbe, či informácia o riešení environmentálnej záťaže na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti SIRS – Development.

V utorok 9. apríla 2024 sa o 14.30 h uskutoční online zasadnutie Komisie školstva a mládeže.

Členovia komisie sa v rámci programu vyjadria k návrhu na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta pre Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom a tiež k žiadosti o vydanie súhlasu k zriadeniu elokovaného pracoviska ako súčasti Súkromnej materskej školy Lucky kids, Trenčianske Stankovce.

Link na pripojenie sa k rokovaniu komisii nájdete v programe na zasadnutie.

Zasadnutia komisií a výborov mestských častí sú verejné!

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!