Ako sa bude hlasovať vo Voľbách 2018?

5. 11. 2018

V  sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hodiny budeme aj v Trenčíne voliť primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Nezabudnite si občiansky preukaz.

 • Voliť môžeme len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname sme zapísaní. V týchto voľbách sa nevydávajú hlasovacie preukazy. Volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.
 • Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, nebude môcť voliť.
 • Po predložení občianskeho preukazu volebná komisia zakrúžkuje jeho poradové číslo v zozname, vydá mu dva hlasovacie lístky – jeden pre voľby poslancov a druhý pre voľby primátora mesta a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mesta. Prevzatie lístkov a obálky potvrdí volič v zozname vlastnoručným podpisom.
 • Pred hlasovaním sa musí každý volič odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
 • Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môžeme zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.
 • Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
 • V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.
 • Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
 • Čo ak sa volič pomýli? Na požiadanie mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Voľba do prenosnej volebnej schránky

 • Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Znamená to, že okrsková volebná komisia môže realizovať hlasovanie mimo volebnej miestnosti len vo svojom presne vymedzenom územnom obvode a nemôže zabezpečovať hlasovanie s prenosnou volebnou schránkou mimo svojho obvodu na miestach, na ktorých sa voliči zapísaní v jej zozname nachádzajú v deň konania volieb.
 • S prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, vyšle okrsková volebná komisia dvoch svojich členov. Tí zabezpečia zachovanie tajnosti hlasovania i to, aby hlasujúci podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky.
 • Voliči môžu svoju požiadavku o voľbu do prenosnej volebnej schránky nahlásiť do 9. 11. 2018 na Mestskom úrade v Trenčíne, č. t. 6504 244 a počas volieb (10. 11. 2018) na Mestskom úrade v Trenčíne, č.t.6504 309 alebo príslušnej okrskovej volebnej komisii.

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov a všetky podrobné informácie k voľbám nájdete na www.trencin.sk/samosprava/volby/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!