Zostatok disponibilnej alokácie pre výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranej na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy

13. 12. 2019

Dovoľujeme si vás informovať o zostatku disponibilnej alokácie pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č.  IROP-PO1-SC121-2019-48. Zostatok alokácie pre mestskú funkčnú oblasť Trenčín k 6.12.2019 je nasledovný:

Indikatívna alokácia uvedená vo výzve (zdroj EÚ)  Suma predložených a schválených žiadostí o NFP v 1. a 2. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 3. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
231 487 € 0 € 231 487€

 

Kompletný prehľad alokácií pre uvedenú výzvu v rámci všetkých území je dostupný na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 24.02.2020.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!