Zostatok aktuálnej disponibilnej alokácie na výzvu č. IROP-PO2-SC211-2017-17 (Deinštitucionalizácia sociálnych služieb)

22. 6. 2018

RO pre IROP  na svojej webovej stránke dňa 22.6.2018 informoval o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu  na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 21.6.2018

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 52 198 127 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 41 959 238 Eur a územie MFO 10 238 889 Eur. V rámci Mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trenčín sú aktuálne zostatky uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (Zdroj EÚ) Suma predložených, resp. schválených ŽoNFP v 1. – 4. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
1 000 000 € 0 € 1 000 000 €

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 stanovený na 28.08.2018.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!