Záverečné správy z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (4., 5. a 6.hodnotiace kolo)

28. 11. 2019

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (4., 5. a 6.hodnotiace kolo) – zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v prílohe v súlade s Interným manuálom procedúr SO pre IROP zverejňujeme záverečné správy z výzvy pre 4., 5., a 6. hodnotiace kolo.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!