Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (2. – 4. hodnotiace kolo)

11. 3. 2019

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (2. hodnotiace kolo, 3. hodnotiace kolo, 4. hodnotiace kolo) – zameranej na Podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni v prílohe zverejňujeme záverečné správy z výzvy pre jednotlivé hodnotiace kolá. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!