Výzva pre decentralizovanú podporu v rámci špecifického cieľa 3.1 IROP

8. 3. 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Viac informácií nájdete  na stránkach ministerstva kultúry SR

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!