Oznámenie RO pre IROP k výzve č. IROP-PO2-SC223-2016-14

7. 6. 2018

RO pre IROP zverejnil dňa 7.6.2018 oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 06.06.2018.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 23 526 062 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 7 633 855 Eur a územie MFO 15 892 207 Eur. Rozdelenie disponibilnej alokácie v rámci MFO Trenčín je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených ŽoNFP v 1.-4. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
2 000 000 € 663 314 € 1 336 686 €

Pozn.: Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 stanovený na 13.07.2018.  Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že na základe nedostatočného dopytu žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 (ďalej len „výzva“), RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu dňa 13.07.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre UMR Trenčín v rámci výzvy.

Bližšie informácie o podrobných alokáciách pre všetky regióny sú zverejnené na stránkach MPRV SR.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!