Oznámenie o aktuálnej disponibilnej výške zostatku finančným prostriedkov výzvy č. IROP_PO4-SC431-2017-16 – Zelená infraštruktúra

28. 8. 2018

Dňa 28.8.2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo oznam o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 22.08.2018.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 3 608 507 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 285 383 Eur a pre územie MFO 3 323 124 Eur.

Zostatky alokácie podľa jednotlivých oblastí pre Mestskú funkčnú oblasť (MFO) Trenčianskeho kraja sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

Typ aktivity Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených resp. schválených žiadostí v 1. až 5 hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 6. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
a,b 100 000 € 93 523 € 6 477 €
a,c až i 1 500 000 € 1 372 223 €

127 777 €

j 1 408 169 € 923 160 € 485 009 €
Spolu 3 008 169 € 2 388 906 €

619 263 €

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 6. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 6 stanovený na 09.10.2018, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy pre žiadateľov v rámci Mestskej funkčnej oblasti (MFO)Trenčianskeho kraja (aktivity a, b).

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Trnavského kraja (aktivity a, c až i), UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Trenčianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Žilinského kraja (aktivity a, b a aktivity a, c až i), UMR Košického kraja (aktivity a, b, aktivity a, c až i, aktivita j), že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené UMR na výzvu resp. dopyt zo strany žiadateľov bol nedostatočný. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu pre UMR Trnavského kraja (aktivity a, c až i), UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Trenčianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Žilinského kraja (aktivity a, b a aktivity a, c až i), UMR Košického kraja (aktivity a, b, aktivity a, c až i, aktivita j) dňa 09.10.2018.

Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené UMR v rámci výzvy.

Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza v UMR Trnavského kraja (aktivity a, c až i), UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Trenčianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Žilinského kraja (aktivity a, b a aktivity a, c až i), UMR Košického kraja (aktivity a, b, aktivity a, c až i, aktivita j), sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!