Oznámenie o aktuálnej disponibilnej výške finančných prostriedkova a termíne ukončenia 5. hodnotiaceho kola Cyklo výzvy.

8. 3. 2018

Dňa 9.2.2018 Riadiaci orgán pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojej webovej stránke zverejnilo oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 08.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola v rámci MFO Trenčín: 3 314 930 € (Zdroj ERDF)

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 stanovený na 21.03.2018.

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (zdroj ERDF) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia jednotlivých ŽoNFP sa môže meniť.

Bližšie informácie sú dostupné na webových stránka Riadiaceho orgánu pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!