Oznam RO pre IROP k výzve č. IROP-PO2-SC211-2018-34 – podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

20. 2. 2020

Riadiaci orgán pre IROP na svojom webovom sídle informuje potencionálnych žiadateľov o NFP pre výzvu č. IROP-PO2-SC211-2018-34 – podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni o zostatkoch disponibilnej alokáciu na túto výzvu. Zostatok pre MFO Trenčín je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Indikatívna alokácia vyhlásená vo výzve (zdroj EÚ) Suma predložených a schválených žiadostí predložených v 1. – 5. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola
500 000 € 225 505 € 274 495 €

Zároveň RO pre IROP informuje o termíne uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy, ktorý bude v súlade s časovým harmonogramom konania o žiadostiach o NFP stanovený na 30.4.2020. Tento termín je zároveň termínom uzatvorenia výzvy pre MFO Trenčín. Po tomto termíne nebude možné predkladať ŽoNFP k tejto výzve. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!