Informácie o zostatkovej alokácie a uzavretí výzvy č. IROP-PO1-SC121-2019-48 – Verejná osobná doprava

30. 6. 2020

Riadiaci orgán pre IROP na svojom webovom sídle informoval o zostatku alokácie na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (výzva s kódom IROP-PO1-SC121-2019-48). Pre mestskú funkčnú oblasť Trenčín zostáva zostatková alokácia na úrovni 231 487 € (zdroj EÚ). RO zároveň informoval o termíne plánovaného uzavretia tejto výzvy, ktorý je stanovený na 25.8.2020. Po tomto termíne nebude možné predkladať ďalšie ŽoNFP. Tento termín je zároveň stanovený ako termín na predkladanie ŽoNFP pre 5. hodnotiace kolo

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!