Informácie k výzve zameranej na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

19. 2. 2020

Dovoľujeme si vás informovať o novinkách, ktoré sa týkajú výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranej na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy  IROP-PO2-SC223-2019-47.

Riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke informoval o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kol. V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 09.04.2020.

Zároveň Riadiaci orgán pre IROP zverejnil disponibilnú alokáciu pre toto 4. hodnotiace kolo. V rámci MFO Trenčín bola disponibilná alokácia vyčerpaná.

RO pre IROP zároveň informoval že danú výzvu k termínu 4. hodnotiaceho kola, teda 9.4.2020 uzavrie pre všetky územia.

Po tomto termíne už nie je možné v rámci tejto výzvy predkladať ďalšie ŽoNFP.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!