Informácia o zostatku disponibilnej alokácie a uzávierka 11. hodnotiaceho kola – výzva zameraná na deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení.

10. 1. 2020

Riadiaci orgán pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na svojich webových stránkach informuje o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 09.01.2020.

V rámci Mestskej funkčnej oblasti Trenčín sú zostatky nasledovné:

Indikatívna alokácia vo výzve (zdroj EÚ) Suma predložených, resp. schválených žiadostí vo výzve predložených v 1. -10. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 11. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
871 831 € 0 € 871 831 €

 

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 11 stanovený na 28.02.2020.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!