Informácia o uzavretí výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 – Cykloprojekty

7. 2. 2020

Dovoľujeme si Vás informovať o termíne uzávierky výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.  V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 13 stanovený na 09.03.2020.  

Z dôvodu vyčerpania alokácie resp. nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 (ďalej len „výzva“) RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu dňa 09.03.2020. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Zostatok alokácie pre 13. hodnotiace kolo uvedenej výzvy je v rámci Mestskej funkčnej oblasti Trenčín nasledovný:

Indikatívna alokácia uvedená vo výzve (Zdroj EÚ) Suma predložených a schválených ŽoNFP predložených v 1. – 12. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie do 13. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)
4 355 975 € 2 846 585 € 1 509 390 €

 

Viac informácií je k dispozícii na stránke RO pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!